Mandatet presentert på tegnspråk.

De fleste døve, som er potensielle tegnspråkbrukere, fødes inn i familier som ikke bruker tegnspråk. Da er det det særlig viktig at det offentlige sikrer tilgangen til språket. Å utvikle språk og en språklig identitet er en menneskerett og et viktig utgangspunkt for en aktiv, norsk språkpolitikk.

Med utgangspunkt i formålet med språkloven er hovedoppdraget til utvalget å foreslå hvordan tilgangen til tegnspråk kan økes i relevante sektorer, uten at det dermed gis en heldekkende gjennomgang av levekårene til døve. Dette skal gi grunnlag for en fornyet tegnspråkpolitikk i tråd med språkloven. I arbeidet bør utvalget:

 • gjennomgå lovverk, ordninger og tiltak som i ulike sektorer omfatter norsk tegnspråk.
 • sammenfatte tilgjengelig kunnskap om hvordan ulike regelverk som gir rettigheter til
  tegnspråkbrukere, blir etterlevd.
 • hente inn ny kunnskap om hva som er hovedutfordringene når det gjelder tilgang til
  tegnspråk.
 • hente inn dokumentasjon på hvordan disse utfordringene virker inn på ulike områder i
  livet.
 • levere en språkvitenskapelig beskrivelse av norsk tegnspråk, som utfyller § 7 i
  språkloven, der norsk tegnspråk blir anerkjent som et fullgodt språk.
 • identifisere behov for dokumentasjon av norsk tegnspråk, som vil styrke forsking på
  språket og fremme bruken av det.
 • se til virkemiddelapparatet i andre land.
 • gi en vurdering av holdninger til døve og politikk som har vært døve og
  tegnspråkbrukere til del.
 • foreslå relevante tiltak og ordninger som kan styrke tilgangen til tegnspråk.
 • foreslå relevante perspektiv og strategisk innsats, som vil være egnet til å skape tillit
  mellom døvesamfunnet og storsamfunnet.
 • legge til rette for innspill til og offentlig debatt om utredningen.

Utvalget skal holde seg orientert om relevant regelverksarbeid i regi av andre departement enn Kulturdepartementet. Arbeidet skal ikke være en bred levekårsundersøkelse på vegne av døve og tegnspråkbrukere. Utvalget må avgrense tydelig hva som utgjør en språkpolitisk dimensjon i ulik sektorpolitikk, og hva en kan oppnå med dette. De skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser av forslag til tiltak og ordninger. Minst ett av tiltakene som foreslås, skal baseres på uendret ressursbruk.

Frist for å levere rapport er 1. juni 2023. Utvalgets sekretariat skal ligge i Kulturdepartementet.