Sesjoner

Gjennom konferansedagen skal vi gjennom tre ulike sesjoner med tre ulike temaer. På årets konferanse vil hele programmet foregå på samme sted slik at alle deltagerne har mulighet til å delta under alle temaene. Du kan lese mer om temaene for de ulike sesjonene nedenfor.

1.Sosial mobilitet og sosial utjevning gjennom arbeid og utdanning (AID og KD)

Muligheten til å leve av egen arbeidsinnsats og ha en meningsfull jobb er grunnleggende for de aller fleste av oss. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet, motvirker fattigdom og er viktig for kompetansebygging og likestilling. For innvandrere er arbeidsmarkedet kanskje den viktigste arenaen for integrering. Å utdanne og kvalifisere folk er viktig hvis vi skal lykkes med å skape gode levekår og like muligheter for alle- og for å opprettholde bærekraften i velferdssystemet. Å stå utenfor arbeidslivet kan også ha betydning for oppvekstsvilkårene for fremtidige generasjoner, og vil kunne bidra til at fattigdom går i arv. De som vokser opp med foreldre med løs tilknytning til arbeidslivet har større sjanser til å ende opp med de samme utfordringene om voksne. Innvandrere må i større grad enn i dag komme inn på og bli værende i arbeidslivet. 

Barnehagen, fellesskolen og SFO skal være inkluderende arena med rom for mangfold og hvor alle føler seg som en del av fellesskapet. Utdanning er en nøkkel til sosial mobilitet (forbedre sin sosioøkonomiske situasjon) og sosial utjevning (redusere forskjeller mellom grupper i samfunnet). For barn og unge er det viktig å legge et godt grunnlag og tenke tidlig innsats for å forhindre frafall i videregående opplæring. Deltakelse og kvalitet på tilbudet som gis i barnehage, skole og SFO er viktig for språkutvikling og inkludering. Et godt samarbeid mellom barnehagen/ skolen og hjemmet er dessuten sentralt for at barn og unge skal ha det bra i barnehagen og på skolen.

I forslaget til ny opplæringslov tas det grep som kan være særlig viktige for innvandrere, for eksempel retten til å fullføre videregående og retten til å ta et nytt fagbrev. Dette gir helt nye muligheter for ungdommer som strever med gjennomføring av opplæring, og for voksne som ønsker å komme tilbake til opplæring for å fullføre noe de har startet på tidligere, eller som ønsker kompetansepåfyll for å bedre sin posisjon på arbeidsmarkedet eller møte krav til omstilling. 

I denne sesjonen ønsker vi innspill på flere spørsmål. Innspill vil blant annet tas inn i regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om sosial utjevning og mobilitet og arbeidet med ny stortingsmelding om integrering.  

2. Barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter (BFD og KUD)

Regjeringen skal jobbe for at alle barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter uavhengig av hvem de er og hvor i landet de bor. Mulighet til deltakelse bidrar til å bygge sosial kapital, gir mulighet til egenutvikling og utfoldelse og kan bidra til økt deltakelse i andre samfunnsarenaer. Regjeringen har som mål å bygge ned økonomiske, sosiale eller kulturelle barrierer for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og slik bidra til å utjevne sosiale forskjeller og øke sosial mobilitet.

Vi har et felles ansvar for å sørge for at alle barn og unge uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, funksjonshindringer, etnisitet, religion og livssyn skal ha de samme mulighetene til å delta på fritidsaktiviteter og i samfunnet for øvrig.

Regjeringen, KS, og frivilligheten signerte 11. august 2022 en fornyet Fritidserklæring. Partene i Fritidserklæringen jobber sammen for at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

I denne sesjonen ønsker vi innspill om flere spørsmål. Innspill vil blant annet danne grunnlag for Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om sosial utjevning og mobilitet.

3. Innvandreres helse (HOD)

Den siste bolken skal handle om innvandreres helse og uhelse. Den vil være innom temaer som psykisk helse, kvinnehelse, rusproblematikk samt sosial ulikhet og levekår. Det vil komme mer informasjon om den siste sesjonen i programmet senere.