Norsk Kommunedirektørforum har ved flere anledninger hatt generalistkommunen som tema på våre arrangementer og møter. Vi ønsker nå å komme med følgende innspill til utvalget;

De fleste norske kommuner er organisert og styres etter formannskapsmodellen. Innenfor rammene av denne modellen har kommunedirektøren et helhetlig ansvar både for de partier/representanter som utgjør flertallet og de som utgjør mindretallet. Modellen fungerer aller best der formannskapene evner å ta et helhetlig ansvar for kommunens utvikling, på tvers av flertalls- og mindretallskonstellasjoner.

Over tid har det i mange kommuner utviklet seg en mer «parlamentarisk tilnærming» til formannskapsmodellen, der flertallet gjerne omtales som «posisjonen» og mindretallet som «opposisjonen». Denne utviklingen kan gjøre det mer krevende å finne gode, langsiktige, stabile og bærekraftige løsninger i styringen av kommunene. Det utfordrer også kommunedirektørens rolle med tidvis forventninger om at hun skal jobbe for og representere flertallet. Slike forventninger kan fort komme i konflikt med intensjonen i formannskapsmodellen.

Det er kommunestyret som har det øverste og samlede ansvaret, et svært bredt og komplekst oppgaveansvar. Og det er kommunedirektøren som øverste administrative ansvarlige som fremmer saker og innstillinger overfor folkevalgte – de ulike utvalgene/ formannskapet.
Det er en bekymring at man i en del kommuner nærmest går tilbake til tiden før «ny» kommunelov av 1982 med etatsstyring, og hvor nå de ulike sektorene styres nærmest som i et parlamentarisk system og hvor utvalgslederen tar det politiske ansvaret.
De store og svært komplekse samfunnsproblemene i årene fremover fordrer at man har en helhetlig vurdering og styring, at ansvaret er samlet ett sted i en samlet linje, slik at ikke sektorene blir selvgående og «seg selv nok».

Kommunedirektørforum er opptatt av å bevare styringslinjen i den kommunale organisasjonen, herunder mulighet for målstyring. Vi er svært skeptiske til en styrket sektorisering og sektorstyring av den kommunale førstelinjen, herunder direktoratstyring av førstelinjen.