Generalistkommuneutvalgets utredning: NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt av regjeringen i november 2020, og skulle skaffe til veie et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte og utvikling.

Utvalget har analysert dagens generalistkommunesystem, og vurdert forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn.

Utvalget leverte sin utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet onsdag 29. mars, kl. 10. Overrekkelsen ble strømmet på departementets hjemmeside (lenke).

Pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet: Utval har vurdert generalistkommunesystemet