Vedtak:
I samsvar med saksutgreiing datert 11.01.22 er saka tatt til orientering, og med følgjande innspel:
– Differansierte oppgaver til kommunene kan vurderes.
– Skattesystemet kan brukes for å tiltrekke folk i distriktene.
– Oppgaveforskyvning ved ny statlig styring av sykehusene – kommunen må ha gode systemer for å takle dette.
– Regionsentrene i distriktene er viktig.
– Sterkt krevende brukere, bør staten ta en rolle?
– Ulike modeller for interkommunalt samarbeid bør ses på.