Nyheter

Frokostmøte om abortutvalgets NOU arrangert av Sex og Samfunn

Sex og Samfunn arrangerer åpent frokostmøte om abortutvalgets NOU fredag 15. desember. Fra abortutvalget deltar utvalgsmedlem Ståle Sagabråten. Se lenke til arrangementets side på Facebook:

Abortutvalgets NOU: Hva skjer nå? | Facebook

Kronikk om Abortutvalgets mandat og arbeid i tidsskriftet Michael 4/23

I Tidsskriftet Michael nr. 4/23 er tema abort. Samtidig som tidsskriftet ble publisert ble det også holdt et seminar arrangert av Det norske medicinske Selskab 15. november i Oslo om abort. I tidsskriftet har utvalgsleder Kari Sønderland skrevet innlegg sammen med sekretariatet, Maren Anna Lervik og Bente Bryhn om Abortutvalgets mandat og arbeid. Utvalgsmedlemmene Berge Solberg og Morten Magelssen har også skrevet hver sitt innlegg i tidsskiftet. Se lenke til tidsskriftet på nett:

Tidsskriftet Michael (michaeljournal.no)

Avholdte arrangementer | Tidsskriftet Michael (michaeljournal.no)

Forskningsprosjekt om kvinners erfaring i abortnemnd

Etter utlyst konkurranse om forskningsoppdrag har Helse- og omsorgsdepartementet inngått avtale med Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin om at de skal gjennomføre et forskningsprosjekt om kvinners erfaring med abortnemnder.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av våren 2023 og Abortutvalget skal bruke resultatene som del av kunnskapsgrunnlaget for sitt arbeid med NOU om abort. NOU-en skal leveres i desember 2023 og resultater fra forskningsprosjektet vil bli offentliggjort samtidig med at NOU-en offentliggjøres ved overlevering til regjeringen.

«Vi er glade for at Universitetet i Bergen og en forskningsgruppe med svært god kompetanse skal gjennomføre denne studien. Det er lite forskning på abort i Norge og om kvinners erfaring i nemnd og utvalget ser derfor frem til å få resultatene. Vi tror dette vil bidra til viktig og ny kunnskap» sier Abortutvalgets leder Kari Sønderland.

Studien vil gjennomføres med både kvantitativ og kvalitativ metode og kvinner som har erfaring med abortnemnd skal intervjues som del av prosjektet. Prosjektleder er Marte Emilie Sandvik Haaland, forsker og postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Utlysning av forskningsprosjekt om kvinners erfaringer med abortnemnd

Abortutvalget sitt mandat er blant annet å gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere og foreslå alternativer til dagens abortnemnder. Abortutvalget ønsker i den forbindelse å innhentet kunnskap om kvinners erfaringer i møte med abortnemnder. På bakgrunn av dette har Helse- og omsorgsdepartementet utlyst tilbudskonkurranse om forskningsoppdrag på Doffin. Tema for undersøkelsen skal være abortnemnder, sett fra kvinnenes perspektiv. Formålet er å undersøke hvordan kvinner opplever å møte i abortnemnd og kvinnenes erfaringer med abortnemnd.
Undersøkelsen skal gjennomføres som en samfunnsvitenskapelig forsknings-studie med bruk av kvantitativ og kvalitativ metode. Se Doffin for kunngjøring: Doffin