Nyheter

NOU 2023:29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester er sendt på høring 14.12.2023

NOU 2023:29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester ble overlevert av Abortutvalget til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol torsdag 14. desember.

NOU-en ble sendt på høring fra Helse- og omsorgsdepartementet samme dag.

Lenke til høringsside: Høring – NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester – regjeringen.no

Helseminister Ingvild Kjerkol mottok abortutvalgets utredning «Abort i Norge- ny lov og bedre tjenester»

Abortutvalget overleverte sin NOU «Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol torsdag 14. desember 2023.

«Vi trenger en ny abortlov, en abortlov for vår tid. Vi trenger en abortlov som anerkjenner at kvinner er i stand til, og har rett til å ta selvstendige valg om familie- og privatliv, fremtid og kropp. Samtidig skal loven sikre respekten for det ufødte liv, og alle menneskers likeverd», sa utvalgsleder Kari Sønderland i sin tale ved overlevering av utredningen.

Utredningen foreslår en ny abortlov som skal ivareta gravides selvbestemmelse og tilgang til trygge aborter, og samtidig sikre respekten for det ufødte liv. Forslagene i utredningen er basert på en gjennomgang av nåværende lov og praksis i abortnemndene, kvinners erfaringer med abort og abortnemnder. Utredningen foreslår et enklere abortforløp og bedre informasjon, oppfølging og veiledning til de som ønsker dette i forbindelse med abort. Utredningen foreslår også en rekke tiltak på helsetjenesteområdet og for å få mer kunnskap om abort. «Dere har gjort en grundig gjennomgang av abortloven. Jeg er takknemlig for at dere har sett på hele loven slik at vi nå kan få en oppdatert og mer moderne abortlov. Utvalget har innhentet og sammenfattet viktig kunnskap.» sa helseminister Ingvild Kjerkol i sin takketale til utvalget.

Forskningsrapport om kvinners erfaring i nemnd er publisert

I forbindelse med Abortutvalgets arbeid med utredning om abort i Norge har Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin gjennomført et forskningsprosjekt på oppdrag fra Abortutvalget. Resultater fra forskningen er en del av kunnskapsgrunnlaget for utvalgets arbeid og ligger som vedlegg til NOU-en.

Bergen Open Research Archive: Kvinners erfaringer med abortnemnder (uib.no)

Abortutvalget legger frem sin utredning 14. desember 2023

Torsdag 14. desember mottar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den offentlige utredningen og anbefalingen fra Abortutvalget. Arrangementet vil strømmes. Se informasjon på regjeringen.no :

Abortutvalet legg fram sin rapport – regjeringen.no

Frokostmøte om abortutvalgets NOU arrangert av Sex og Samfunn

Sex og Samfunn arrangerer åpent frokostmøte om abortutvalgets NOU fredag 15. desember. Fra abortutvalget deltar utvalgsmedlem Ståle Sagabråten. Flere politikere deltar i debatten i møtet. Opptak fra møtet blir sendt på NRK P2 i januar.

Se lenke til arrangementets side på Facebook: Abortutvalgets NOU: Hva skjer nå? | Facebook

Kronikk om Abortutvalgets mandat og arbeid i tidsskriftet Michael 4/23

I Tidsskriftet Michael nr. 4/23 er tema abort. Samtidig som tidsskriftet ble publisert ble det også holdt et seminar arrangert av Det norske medicinske Selskab 15. november i Oslo om abort. I tidsskriftet har utvalgsleder Kari Sønderland skrevet innlegg sammen med sekretariatet, Maren Anna Lervik og Bente Bryhn om Abortutvalgets mandat og arbeid. Utvalgsmedlemmene Berge Solberg og Morten Magelssen har også skrevet hver sitt innlegg i tidsskiftet. Se lenke til tidsskriftet på nett:

Tidsskriftet Michael (michaeljournal.no)

Avholdte arrangementer | Tidsskriftet Michael (michaeljournal.no)

Forskningsprosjekt om kvinners erfaring i abortnemnd

Etter utlyst konkurranse om forskningsoppdrag har Helse- og omsorgsdepartementet inngått avtale med Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin om at de skal gjennomføre et forskningsprosjekt om kvinners erfaring med abortnemnder.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av våren 2023 og Abortutvalget skal bruke resultatene som del av kunnskapsgrunnlaget for sitt arbeid med NOU om abort. NOU-en skal leveres i desember 2023 og resultater fra forskningsprosjektet vil bli offentliggjort samtidig med at NOU-en offentliggjøres ved overlevering til regjeringen.

«Vi er glade for at Universitetet i Bergen og en forskningsgruppe med svært god kompetanse skal gjennomføre denne studien. Det er lite forskning på abort i Norge og om kvinners erfaring i nemnd og utvalget ser derfor frem til å få resultatene. Vi tror dette vil bidra til viktig og ny kunnskap» sier Abortutvalgets leder Kari Sønderland.

Studien vil gjennomføres med både kvantitativ og kvalitativ metode og kvinner som har erfaring med abortnemnd skal intervjues som del av prosjektet. Prosjektleder er Marte Emilie Sandvik Haaland, forsker og postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Utlysning av forskningsprosjekt om kvinners erfaringer med abortnemnd

Abortutvalget sitt mandat er blant annet å gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere og foreslå alternativer til dagens abortnemnder. Abortutvalget ønsker i den forbindelse å innhentet kunnskap om kvinners erfaringer i møte med abortnemnder. På bakgrunn av dette har Helse- og omsorgsdepartementet utlyst tilbudskonkurranse om forskningsoppdrag på Doffin. Tema for undersøkelsen skal være abortnemnder, sett fra kvinnenes perspektiv. Formålet er å undersøke hvordan kvinner opplever å møte i abortnemnd og kvinnenes erfaringer med abortnemnd.
Undersøkelsen skal gjennomføres som en samfunnsvitenskapelig forsknings-studie med bruk av kvantitativ og kvalitativ metode. Se Doffin for kunngjøring: Doffin