Møter i Abortutvalget

Utvalgsmøte Trondheim i januar 2023

Første møte i Abortutvalget – 23. august 2022 – Gardermoen

Første møte i Abortutvalget. Utvalgsleder Kari Sønderland og medlemmene i utvalget presenterte seg , og møtet ble brukt til å bli kjent. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statssekretær Karl Kristian Bekeng hilste på utvalget og svarte på spørsmål om mandatet. Utvalget bestemte at utvalgsmøtene høsten 2022 skal brukes til å opparbeide et godt felles kunnskapsgrunnlag for utvalget, som utgangspunkt for utvalgets diskusjoner og drøftelser.

Andre utvalgsmøte 29.-30. september 2022 – Gardermoen

Utvalget brukte møtet til å få mer kunnskap om abort og dagens regelverk. Helse- og omsorgsdepartementet holdt foredrag om abortloven og abortforskriften. Overlege Mette Løkeland fra Abortregisteret presenterte norsk og utenlandsk abortstatistikk. Utvalgsmedlemmene holdt foredrag om helsesykepleieres og fastlegenes møte med abortsøkende kvinner, journalopptak, fosterdiagnostikk, abortnemndene, jordmødrenes og sykepleiernes rolle ved abort og etikk om abort. Andrea Skaarer Kreutz, leder i Amathea, fortalte om Amathea sin virksomhet og deres erfaringer.

Tredje utvalgsmøte 3. og 4. november 2022 – Gardermoen

Utvalget fortsatte arbeidet med å få kunnskap om abort på utvalgsmøtet i november. Utvalgsmedlemmene holdt foredrag om ekstrem prematur fødsel, hva som skjer etter tidlig ultralyd, og erfaringer fra Kvinnehelseutvalget. Utvalget fikk besøk av representanter fra helsemyndighetene i Finland og Sverige, som presenterte regelverk og system rundt abort i disse landene. Overlege i medisinsk genetikk Benedicte Paus fra Oslo Universitetssykehus holdt foredrag om genetisk fosterdiagnostikk. Tidligere og nåværende medlemmer av sentral klagenemnd for abortsaker fortalte om arbeidet i klagenemnden og deres praksis. Møtet ble avrundet av professor emeritus fra Universitetet i Oslo Aslak Syse, som snakket om abortloven.

Fjerde utvalgsmøte 12. og 13. desember 2022 – Gardermoen

På dag en av møtet ønsket utvalget hovedsakelig å innhente innspill fra sivilt samfunn til arbeidet i abortutvalget. Utvalget fikk besøk av Sex og samfunn, Kvinnefronten, Unge Funksjonshemmede, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Menneskeverd, Samordningsrådet for tros- og livssynssamfunn, som møtte med Den katolske kirke, Den Norske kirke, Human-Etisk Forbund, Buddhistforbundet og Muslimsk Dialognettverk. Utvalget fikk også besøk av fire kvinner som har vært i abortnemnd.

På møtets andre dag presenterte Mette Løkeland og Espen Berner fra Norsk Gynekologisk Forening NGF sin veileder og medisinskfaglige retningslinjer for abort. I tillegg deltok WHO ved dr. Bela Ganatra digitalt på møtet for å presentere WHO sine retningslinje for abort. Statens Sivilrettsforvaltning v/fagdirektør Øyvind Fladsrud holdt foredrag om vergemål og nye endringer i vergemålsloven.

Femte utvalgsmøte 19. og 20. januar 2023 – Trondheim

Fra januar 2023 gikk Abortutvalget inn i en ny fase av utvalgsarbeidet. Møtene våren 2023 skal i hovedsak brukes til drøftelser i utvalget, og å utforme utvalgets forslag.

Et utvalgsmedlem holdt et innledende foredrag om bioteknologi og fosterdiagnostikk. Deretter holdt førsteamanuensis Marianne Kjelsvik, NTNU, foredrag om kvinners erfaringer med abort og om resultater i sin doktorgrad. Utvalget brukte resten av første dag til å diskutere abort og etiske spørsmål. Andre dag av møtet diskuterte utvalget abortnemndene, og mulige alternativer til dagens abortnemnder.

Sjette utvalgsmøte 16. og 17. mars 2023 – Bergen

Utvalget hadde møte i Bergen 16.-17. mars. Dagen før møtet var sekretariatet, leder og et utvalgsmedlem på besøk på Kvinneklinikken på Haukeland og på Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret v/ Folkehelseinstituttet i Bergen.

I utvalgsmøtet var hovedtemaene de to dagene alternativer til nemnd og villkår for abort etter tidspunkt for selvbestemmelse. Utvalget fikk også torsdag besøk av Tove Kari Elvbakken, professor i statsvitenskap ved UIB, som fortalte om abortspørsmålets politiske historie. Torsdag kom også Helsedirektoratet på besøk og la frem rapport om oppfølging i helsetjenesten av kvinner som tar abort og organisering av helsetjenestene rundt abortsøkende kvinner. Fredag kom Helseklage på besøk og fortalte om organisering av nemnder og klageorgan.

Besøk på Haukeland universitetssjukehus dagen før utvalgsmøte i Bergen.

Syvende utvalgsmøte 13.-14. april 2023 – Oslo

I utvalgsmøtet ble følgende tema behandlet: Selvbestemmelse, vilkår for abort etter tidspunkt for selvbestemmelse, beslutningsorgan og modeller for organisering av beslutningsorgan og abortforløp i nordiske land. På fredag fikk utvalget besøk av Foreningen for hjertesyke barn og arbeidsgruppen i Fosterkardiologisk samarbeidsgruppe som hadde innlegg.

Åttende utvalgsmøte 25.-26. mai 2023 – Oslo

I møtet ble følgende tema behandlet: Menneskerettigheter, abort og lovgivning i Canada og på Island, historikk, vilkår og selvbestemmelse (gruppearbeid), selvbestemmelse for mindreårige og personer med redusert/manglende samtykkekompetanse, fosterantallsreduksjon, informasjon, veiledning og oppfølging av abortsøkende kvinner i helsetjenesten, abortforløpet i helsetjenesten og beslutningsorgan for abort.

Niende utvalgsmøte 19. og 20. juni 2023 – Oslo

På møtets første dag fikk utvalget presentert resultatene fra forskningsprosjektet om kvinners erfaring med abortnemnder. En forskergruppe fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen har gjennomført studien på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som del av kunnskapsgrunnlaget for Abortutvalgets arbeid. Marte Emilie Sandvik Haaland og Marianne Kjelsvik presenterte studien og resultater. Resultatene vil offentliggjøres samtidig med at NOU-en offentliggjøres og overleveres fra utvalget til statsråden i desember. Utvalget fikk etter dette en presentasjon av Folkehelseinstituttets innspill om registrene Abortregisteret og Medisinsk fødselsregister på Teams ved Guri Sundgot Halvorsen, Mette Løkeland-Stai, Kristine Marie Stangenes og Liv Cecilie Vestrheim Thomsen. De fortalte om registrene, status og deres tanker om registrenes fremtid og behov for endringer, og hvordan registrene kan og bør utvikles videre for å imøtekomme behov for å følge utviklingen, får kunnskap, drive kvalitetssikring og forskning.   av Utvalget behandlet også følgende tema i møtet: Alternativ til nemnd og beslutningsorgan for abort, menneskerettigheter og abort, struktur og disposisjon på NOU-en, kvinners valgsituasjon, selvbestemmelse, vilkår etter tidspunkt for selvbestemmelse, selvbestemmelse for personer med redusert eller manglende samtykkekompetanse, fosterantallsreduksjon, organisering av tilbud til abortsøkende kvinner.

Tiende møte i Abortutvalget – 24. og 25. august 2023 – Oslo

På møtet behandlet utvalget følgende tema: Fosterantallsreduksjon, selvbestemmelse og tidspunkt for selvbestemmelse, villkår og alternativ til nemnd, reservasjonsrett for helsepersonell, levedyktighet og lovens grense for levedyktighet, kvinners erfaring med nemnd: Resultater fra studie, statistikk som belyser nemndspraksis fra Abortregisteret og Medisinsk fødselsregister, formål med loven og formålsparagrafen. Utvalget kom også med innspill til struktur og tekst i NOU-utkastet.

Ellevte møte i Abortutvalget – 26. og 27. september 2023 – Oslo

På møtets første dag var regulering av fosterantallsreduksjon tema, inkludert gruppearbeid. Andre dag var fosterantallsreduksjon og tekst om menneskerettigheter, tilsyn og vilkår tema, og innspill til NOU-struktur fra utvalget.

Tolvte møte i Abortutvalget – 23. og 24. oktober 2023 – Oslo

På møtets første dag var familiepolitikk og velferdsordninger og rett til å fullføre svangerskapet tema. Fra Dansk etisk råd kom rådssekretær Martin Ejsing Christensen og rådsmedlem Ida Donkin på besøk og hadde innlegg om det etiske råd sin rapport. Deretter var fosterantallsreduksjon tema i møtet. Andre dag gjennomgikk utvalget tiltak og tekst om utvalgets forslag og anbefalinger og bakgrunnskapitler.

Trettende møte i Abortutvalget – 3. november 2023 – Gardermoen

Dette var utvalgets siste møte. Det er svært kort tid til NOU-en sendes til trykk. Utvalget hadde besøk av Jorunn Litland som snakket om kommunikasjon og medier i forbindelse med overlevering av NOU-en. Deretter gjennomgikk utvalget lovteksten og noen tema som gjenstod i enkelte kapitler.