Utvalgets arbeid

Utvalgsmøte 24. april 2023

Samboerlovutvalget gjennomførte første møte 24. april 2023 i Oslo. Utvalget drøftet blant annet mandatet og de sentrale problemstillingene som mandatet reiser.

Utvalgsmøte 19. juni 2023. Innspillsmøte

Samboerlovutvalget avholdt sitt andre møte 19. juni 2023 på et konferansehotell ved Gardermoen. Margareta Brattström, dommer i Högsta domstolen i Sverige (Høyesterett) og tidligere professor ved Uppsala universitet var invitert til å redegjøre for den svenske samboerlovgivningen. Også Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ved fagrådgiver Thea Austgulen og saksbehandlerne Nora Bergstrøm og Silje Maria Sørum var inviterte for å redegjøre for JURKs erfaringer med rådgivning om samboerspørsmål. JURK har i lys av sine erfaringer over tid vært en pådriver for å få på plass også en norsk samboerlov.

Utvalgsmøte 1. september 2023. Innspillsmøte

Samboerlovutvalget gjennomførte tredje utvalgsmøte 1. september 2023 i departementenes møtelokaler i Oslo. Utvalget arrangerte samme dag et innspillsmøte hvor representanter fra følgende inviterte interesseorganisasjoner- og foreninger deltok:

Alle representantene holdt et kort muntlig innlegg om organisasjonens synspunkter, særlig knyttet til behovet for en regulering av de økonomiske forholdene mellom samboere og hvilke hensyn som bør ivaretas ved en eventuell regulering.

I tillegg var følgende organisasjoner invitert, men deltok ikke på møtet:

Utvalgsmøte 29. september 2023. Innspillsmøte

Fjerde utvalgsmøte i Samboerlovutvalget ble holdt 29. september 2023 i departementenes møtelokaler i Oslo. Utvalgsmøtet ble kombinert med seminar med forskere og statistikere, med formål om å kartlegge kunnskapen om samboeres økonomiske forhold. Følgende forskere var inviterte til møtet:

Utvalgsmøte 30. oktober 2023. Innspillsmøte

Femte utvalgsmøte ble avholdt 30. oktober 2023 i i departementenes møtelokaler i Oslo. Utvalget arrangerte samtidig et innspillsmøte hvor representanter fra følgende inviterte offentlige etater deltok og formidlet sine innspill til mandatet:

I tillegg var følgende organisasjoner invitert, men deltok ikke:

Kommende arbeid

28.-29. november 2023 vil utvalget arrangere seminar med deltakelse fra spesialister innen familierett fra hele Norden. Ordinært utvalgsmøte vil gjennomføres 30. november 2023.

I 2024 har Samboerlovutvalget planlagt ca. 10 møtedager.