Om utvalget

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede behovet for regulering av de økonomiske forholdene mellom samboere.

Bakgrunnen for oppnevnelsen er anmodningsvedtak nr. 372 fra Stortinget, enstemmig vedtatt 3. februar 2022. Vedtaket var i samsvar med innstilling fra familie- og kulturkomiteen (Innst. 121 S (2021-2022)) og lyder slik: «Stortinget ber regjeringen utrede en fravikelig samboerlov.»

Utvalget skal utrede behovet for regulering av de økonomiske forholdene mellom samboere og foreslå mulige nye regler. Selv om det finnes enkelte regler har vi i Norge per i dag ingen generell regulering av de økonomiske forholdene mellom samboere underveis i samlivet eller ved brudd.

Utvalget skal avgi sin utredning innen 1. mai 2025.

Utvalget kan kontaktes på samboerlovutvalget@jd.dep.no eller via skjema her.