Utvalgets arbeid

Fra høsten 2023 til våren 2025 skal musikkutvalget jobbe med den helhetlige utredningen av musikkfeltet. Utvalgsarbeidet består av møter der utvalget samles for å diskutere mandatet og hvordan det skal besvares. Møtene avholdes ulike steder i landet.
Korte rapporter fra utvalgets møter legges ut på nettsiden.

Utvalgsarbeidet består også av møter og kontakt med musikklivets aktører som ønsker å gi sine innspill til utvalgsarbeidet. Innspillene skal sikre at utredningen er godt forankret i musikkfeltet og at relevante tematikker belyses fra ulike perspektiv. Innspill hentes inn via både åpne møter og inviterte møter. Ikke minst kan skriftlige innspill til Musikkutvalget sendes inn via dette nettskjemaet.

Som del av utredningsarbeidet skal Musikkutvalget skaffe oversikt over forskning og innsikt som kan bidra til å kartlegge og gi gode beskrivelser av musikklivet. Der det er behov, kan utvalget fremskaffe ny eller oppdatert kunnskap som del av utredningsarbeidet.

Eksempler på andre aktiviteter i Musikkutvalget utover utvalgsmøtene, rapporteres her.