Møte med universitets- og høyskolesektoren

Musikkutvalget inviterte en rekke utdanningsinstitusjoner som tilbyr høyere musikkutdanning til et dialogmøte den 3. juni 2024. I møtet ble ulike problemstillinger knyttet til musikkfagenes plass i universitets- og høyskolesektoren reist.

Universitets- og høyskolesektoren står sentralt i utdannelsen av fremtidige musikere, musikklærere og andre musikkarbeidere. Musikkutvalget ønsket derfor å ha et møte med ulike institusjoner innen universitets- og høgskolesektoren, inkludert institusjoner og læresteder som tilbyr praktisk og utøvende musikkutdanninger, musikkterapi- og musikklærerutdanninger, musikkvitenskapelige utdanninger, utdanning for folkemusikk og samisk musikk, musikkbransjeutdanninger med mer. Målet med møtet var å bli kjent med hva som er viktig for ulike musikkfagmiljøer i framtidig politikkutvikling.

Noen av temaene som kom frem var musikkens plass i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen, hvordan man kan legge til rette for bedre musikkopplæring, behov for prioritering av praksis i utdanningen, rekrutteringsutfordringer, samt hvordan institusjonene kan gjøre studentene klare for arbeidslivet.

På vegne av de ulike institusjonene deltok:

Møtet ble ledet av utvalgsmedlem Anders Rønningen. Fra Musikkutvalget deltok i tillegg:

Konsentrerte deltakere under Musikkutvalgets møte med UH-sektoren.