Kai Gustavsen (mottatt 30.05.24)

Jeg mener det er viktig å belyse en betydelig utfordring knyttet til medfinansiering av arrangører og festivaler i randsonen rundt Oslo. Det er viktig å være klar over situasjonen vi står overfor i å sikre nødvendige midler fra det statlige virkemiddelapparatet.

Tildelingspraksisen fra Kulturrådet vekker bekymring, spesielt med tanke på geografisk fordeling. Akershus, som landets mest folkerike fylke, har mottatt en minimal andel av midlene tildelt gjennom festival- og arrangørvirkemidlene. Dette virker irrasjonelt og antyder en potensiell systematisk underkjennelse av kulturarrangementer i vårt fylke.

De siste ti årene har det vært en gjentakende avslag for festivaler i Akershus. Dette mønsteret, kombinert med kriterier som ikke ekskluderer festivaler basert på geografi, gir grunn til bekymring. Det ser ikke ut til å være tilfeldig, og det blir stadig mer klart at det er nødvendig med endringer i praksisen.

Jeg er fullt klar over armlengdes avstands prinsippet, som gir utvalget frihet til å velge utfra kunstfaglig skjønn. Et prinsipp som jeg selvfølgelig støtter. Men dette har imidlertid ført til en tildelingspraksis som virker forhåndsbestemt (av administrasjonen?) og gir rom for systematisk underfinansiering basert på geografi. Det er på tide å adressere at denne praksisen bør justeres for å sikre en mer saklig fordeling av midler. Dersom et fylke forbigås år etter år, uten annen faglig begrunnelse enn at det finnes tilsvarende festivaler i Oslo, utfordrer det hele ordningens legitimitet. Og i verste fall Kulturdirektoratets legitimitet som sådan.

Selv har jeg etablert Bærum Jazzfestival, med ambisjon om å bli en betydelig norsk og internasjonal festival. Festivalen har likevel fått avslag de to siste årene. Avslaget på søknaden om festivalstøtte til Bærum Jazzfestival tyder ikke på bare kunstfaglig skjønn, men snarere på systematisk underkjennelse av Akershusfestivaler basert på geografi. Av 362 millioner fordelte festivalutvalget kun 1,6 promille av midlene til Akershus, en praksis som har vedvart i minst de siste ti årene. Med milliardbeløp som skal fordeles til norske festivaler de neste 10 årene, utfordrer jeg Kulturrådet på om dette er en bevisst strategi eller en uheldig praksis som utviklet seg over tid.

Tildelinger Norsk kulturfond 2022 (pr innbygger):
Oslo: 189,3
Troms og Finnmark: 168,3
Vestland: 140,9
Nordland: 115,1
Trøndelag: 110,2
Norge snitt: 88,3
Møre og Romsdal: 69,4
Innlandet: 67,4
Agder: 52,1
Rogaland: 50,2
Vestfold og Telemark: 48,2
Buskerud: 42,0
Østfold: 27,2
Akershus 17,0

 

Oppfølging av innspill (også mottatt 30.05.2024):

Viser til innspill fra 30.05.2014.
Her er henvendelse jeg sendte til rådsmedlemene, utvalgsleder og administrasjonen i Kulturdirektoratet.

Kai Gustavsen | Festivalsjef og Kulturhussjef
https://baerumjazzfestival.no/
www.baerumkulturhus.no