Victoria Steinland, Balansekunst (mottatt 4.3.24)

Hei!

Dette er en innspill på vegne av foreningen Balansekunst.

Musikkfeltet har behov for mer tall og statistikk over representasjon. Det vil si, vi trenger statistikk/studier som forteller oss hvilke grupper i befolkningen som er representert, og hvilke grupper som ikke er like godt representert i feltet. Statistikken bør gjerne si noe om hvem som er representert i ulike deler og ledd av bransjen.

Vi har tradisjon for å telle kjønn og snakke om kvinneandel og kjønnsbalanse. Slike tall er viktige og de gir oss ofte en vekker som engasjerer og bidrar til endring. Utover kjønn, har ikke ikke så mye tall om hvordan bransjen ser ut.

For å være helt konkret:

*Omtrent en av fem nordmenn er flerkulturelle, og rundt en av ti av røtter fra ikke-vestlige land.
*Omtrent en av fem nordmenn har nedsatt funksjonsevne.
*Rundt 10 prosent er lhbt+-personer.
*Norge rommer nasjonale minoriteter og urfolk, personer med ulike religioner, ulik sosioøkonomisk bakgrunn, personer av alle kjønn og i alle aldre.

Gjenspeiles dette i musikkfeltet? I styrer og ledelse? Blant utøvere? Blant prisvinnere?

Vi har grunn til å tro at minoritetspersoner er underrepresentert i feltet. Nye SSB-tall viser at kun syv prosent av styreledere og daglig ledere har innvandrerbakgrunn, og blant dem er det overvekt av personer med bakgrunn fra europeiske land.

Tall er et viktig likestillingsverktøy. Vi trenger flere tall og mer detaljerte tall som kan fortelle oss mer om hvilke barrierer finnes, slik at vi kan jobbe målrettet og målbart for en mangfoldig og representativ bransje.

Alle i befolkningen skal ha rollemodeller å speile seg i i bransjen, og bransjen skal oppleves tilgjengelig, trygg og relevant for hele befolkingen. Slik får vi flere talenter inn i feltet, og låter, album, videoer og konsertopplevelser som forteller ulike historier og tilbyr et mangfold av stemmer, perspektiver og uttrykk.