Willy Martinsen, TONO (mottatt 7.02.24)

Til Musikkutvalget

Oslo, 7. februar 2024

TONOs innspill til musikkutvalget

TONO ble etablert i 1928, og forvalter opphavsrettigheter for komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag. Vi har 41 000 medlemmer og representerer i tillegg flere millioner av opphavere og musikkforlag fra resten av verden. Vi gir tillatelse til bruk av musikken deres, og avregner penger til rettighetshavere i inn- og utland.

1. Løsninger for smidigere pengestrømmer
Vi opplever et enormt prispress fra mediehus og tjenester som tilbyr musikk ut til publikum, for eksempel kringkastere og film- og musikkstrømmetjenester. Forhandlinger går gjerne over flere år, og vi må altfor ofte gå til søksmål, som gjerne koster mange millioner kroner.

Regjeringens foreslåtte nye tvisteløsningsorgan, Opphavsrettsnemnda, ekskluderer derimot kollektive forvaltningsselskaper som TONO, til tross for at vi har etterlyst en slik løsning i over 20 år. Nemnda skal åpenbart begrenses til individuelle medlemmer. Er da tanken at komponister skal angripe RiksTV, slik TONO gjorde – eller andre store, gjerne globale aktører helt alene? Vi trenger et ‘lavterskeltilbud’, som den danske Ophavsretsslicensnævnet, der vårt søsterselskap KODA kan løse tvister mer effektivt. Her avgjøres saker i en enkelt instans, i motsetning til vår ordinære domstolsbehandling gjennom tre instanser.

2. Buy outs
Buy outs, der komponister presses til å selge alle rettigheter for å få oppdrag, for eksempel av filmstrømmetjenester, er nå et diskusjonstema i EU. Kulturministre drøfter der arbeidsvilkårene for kulturarbeidere over hele Europa, og det trengs lovverk som beskytter opphaverne på dette området i hele EU. Buy outs vokser og er dypt problematisk for den kreative sektoren i Europa.

3. DSM-direktivet og kunstig intelligens
Når Norge implementerer DSM-direktivet i åndsverkloven, er det viktig at det ikke gis for omfattende unntak fra opphavsretten, særlig innenfor bestemmelsene om tekst og datautvinning i artikkel 3 og 4, som fastsetter unntak fra opphavers enerett til eksemplarfremstilling. . Dette kan utnyttes av teknologiselskaper til å trene kunstig intelligens på opphavsrettsbeskyttet materiale uten at de ber om tillatelse eller betaler for seg, og uten at rettighetshaverne får anledning til å reservere seg på en hensiktsmessig måte. Dette avhenger av at Departementet implementerer disse bestemmelsene riktig.
Vi understreker dessuten at TONO står tilgjengelige for Musikkutvalget dersom dere skulle ønske informasjon og data vi sitter på.

Vi takker for muligheten til å komme med våre innspill.

TONOs-innspill-til-musikkutvalget.pdf