Formålet med strategien er å løfte frem pårørendes rolle og situasjon, peke på utfordringer og gi en retning for det videre arbeidet. Barn som pårørende er en viktig del av strategien.

Strategien skal slås sammen med den påfølgende handlingsplanen slik at den også vil inneholde konkrete tiltak. Det tas sikte på å legge fram i løpet av 2020.

For regjeringen er det viktig å lytte til de pårørende. Det ble derfor opprettet en digital postkasse hvor pårørende kunne sende inn innspill. Det er mottatt over 300 innspill som skal brukes i arbeidet med strategien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å sende inn innspill.

Helse- og omsorgsdepartementet leder og koordinerer arbeidet med pårørendestrategien i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet.