Innspill til system for nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten

 

Helse- og omsorgsdepartementet takker for alle innspill. Vi er nå i prosess med å vurdere videre oppfølging av forslagene og innspillene. Departementet vil legge opp til grundige prosesser i nær dialog med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet for å vurdere eventuelle endringer i styringssystemet for nasjonale kompetansetjenester.

Eventuelle endringer i organisering og videreføring av dagens nasjonale kompetansetjenester vil bli drøftet med hver enkelt tjeneste, ansvarlig helseforetak og regionalt helseforetak.  For enkelte fagområder er det gitt oppdrag om ytterligere utredningsarbeid. Vi legger derfor til grunn at denne prosessen kan gå over flere år, og at den enkelte nasjonale kompetansetjeneste derfor videreføres som før inntil noe annet eventuelt er besluttet.

 

Gjennom denne hjemmesiden ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å samle inn innspill fra helsetjenesten – spesielt de regionale helseforetakene, helseforetakene og godkjente nasjonale kompetansetjenester vedrørende gjennomgang og endringer av styringssystemet for nasjonale kompetansetjenester.

Alle innspillene vil samles og være offentlig på denne hjemmesiden. Frist for å sende inn innspill er 1. oktober 2019.

I fanen «Bakgrunn» er prosessene rundt helhetlig gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester beskrevet.

Departementets vurdering av gjennomgangen av nasjonale kompetansetjenester, forslag til ny organisering og kategorisering, samt videre prosess kan leses under: «Videreføring av nasjonale kompetansetjenester»