Om utvalget

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på om identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen i større grad skal kunne skjermes. Utvalget ble oppnevnt 23. februar 2023 og ledes av Asbjørn Strandbakken.

Utredningens overordnede formål er å foreslå tiltak som kan bidra til at ansatte i norsk
politi og kriminalomsorg settes i stand til å fylle sitt samfunnsoppdrag på beste måte. Utvalget skal blant annet vurdere om det foreligger et behov som tilsier en større grad av identitetsskjerming enn i dag, og foreslå lovendringer og/eller andre tiltak i samsvar med dette. De skal ha minst to innspillsmøter med de største fagforeningene i kriminalomsorgen, politiet og påtalemyndigheten. Utredningen leveres som en NOU i mars 2024.