Kort om emnet

Studiet er et samlingsbasert videreutdanningstilbud på masternivå for deg som jobber med etatsstyring, det vil si departementenes styring av underliggende virksomheter. Emnet er ment både for deg som jobber i et departement og for deg som jobber i direktorat eller annet underliggende statlig forvaltningsorgan.

Studiet går over to semestre og har oppstart høsten 2015.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg et utvidet perspektiv på rollen etatsstyring spiller i det politisk- administrative systemet, særlig i Norge, men også i andre land. Med dette studiet vil du få styrket din evne til analyse, gjennomføring og forbedring av etatsstyring i egen arbeidshverdag.

Emnet dekker etatsstyring fra konstituerende, strategisk og operativt perspektiv, og baseres på relevant forskningslitteratur, forelesninger fra forskere fra flere fagretninger, forelesninger fra praktikere, og seminarer der litteratur og forelesninger diskuteres opp mot deltakernes egne praktiske erfaringer, utfordringer og handlingsalternativer.

Studiet er et faglig og økonomisk samarbeidsprosjekt mellom UiO og Finansdepartementet, og inngår som et element i regjeringens program for Bedre ledelse og styring i staten. Deltagelse på emnet vil derfor være del av ditt departement eller din virksomhets oppfølging av «bedre styring og resultatorientering», som er ett av programmets tiltaksområder.

Innholdet i emnet er utviklet i samråd med en referansegruppe bestående av Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen; Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Svein Gjedrem, tidligere Finansråd; Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet; og ekspedisjonssjef Amund Noss; avdelingsdirektør Astri Tverstøl og avdelingsdirektør Knut Klepsvik, alle i Finansdepartementet.

 

Les mer om emne på : http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4815V/