Digitaliseringen går i riktig retning, men det går for sakte og vi klarer ikke å hente ut de ønskede gevinstene. Dette er noen av funnene i den årlige digitaliseringsrapporten «IT i praksis 2016», som ble lansert den 24. august. De gode nyhetene er at Norge har en digitalt moden befolkning som i større grad ønsker å benytte digitale kanaler. I tillegg peker mange statlige ledere på et stort uutnyttet potensiale når det gjelder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, og regjeringen har allerede iverksatt flere tiltak for å få fart på arbeidet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holdt et innlegg under lanseringen av rapporten der han var tydelig på at det er ledernes ansvar at gevinstene realiseres. Undersøkelsen viser et behov for modenhet innen strukturert endringsarbeid og gevinstrealisering, og rapporten fastslår at «82 % av offentlige virksomheter opplever manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster som en av de største hindringene for å nå sine mål.»

IT i praksis 2016

 
Kulturen må bygges opp og utfordringer knyttet til finansiering av digitaliseringsinitiativer forbedres. Det fremkommer også fra digitaliseringsrapporten at virksomhetsledelsen- og IT ledelsen bør integreres tettere sammen i strategiprosesser.

Program for bedre styring og ledelse i staten har som et av sine mål at flere ledere skal ta aktivt eierskap til digitaliseringsprosesser og bruke strategisk IKT i virksomhetsutviklingen. For å nå dette målet, og møte de de utfordringene rapporten peker på, er det blant annet etablert tre konkrete tiltak.

  • Kurs i strategisk IKT-kompetanse for toppledere
  • Et digitaliseringsråd som gir råd om alle faser av et digitaliseringsprosjekt
  • En medfinansieringsordning for små- og mellomstore statlige digitaliseringsprosjekter

Ambisjonen er å skape kultur for å anvende digitalisering i større grad. Kvalitetssikrer vi investeringene, tenker helhetlig digitalisering og sikrer læring på tvers av offentlig forvaltning har vi kommet langt i å forbedre tjenestene for brukere og øke digitaliseringstakten. For mer informasjon om tiltakene, klikk her.

I Digital agenda løftes også gevinstrealisering frem som et viktig innsatsområdet. I stortingsmeldingen viser regjeringen til flere tiltak de allerede har iverksatt. I tillegg vil de vurdere nye tiltak å få økt fart på gevinstrealiseringsarbeidet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet  har allerede påbegynt dette arbeidet.

Det kan også nevnes at Difi har en årlig statusgjennomgang av digitalisering i offentlig sektor med spesifikke vurderinger av brukerorientering, fellesløsninger og tjenesteutnyttelse
For mer informasjon, klikk her.


Om IT i praksis
IT i praksis er en årlig rapport som Rambøll Management Consulting utarbeider i samarbeid med IKT-Norge, Visma Unique og Den Norske Dataforening. Undersøkelsen fokuserer på effekter og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi hos de 500 største private og offentlig virksomhetene i Norge. Undersøkelsen er gjennomført fra mars til juni 2016 blant øverste IT-ansvarlig (IT-direktører, IT-sjefer, CIO osv.) og øverste forretningsansvarlige (adm. direktører, direktører osv.). Innbyggeres synspunkter på samhandling med det offentlige omfattes også av analysen. For mer informasjon om undersøkelsen, klikk her.