Gjennom en medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter kan nå 14 nye prosjekter få økonomisk tilskudd av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Etter en søknadsprosess har de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene fått foreløpig tilsagn. Men pengene kommer først etter at de har levert en gevinstrealiseringsplan. Det gjør medfinansieringsordningen til en treffsikker ordning.

Samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet for de 14 prosjektene er over ti år beregnet til 6,5 milliarder kroner. Mulig innsparing over offentlige budsjetter er beregnet til vel 3 milliarder kroner. Det viser at vi med god bruk av teknologi kan flytte ressurser fra administrasjon til bedre service og tjenester til innbyggerne. Et eksempel på dette er når Direktoratet for byggkvalitet skal samarbeide med Kartverket, Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommuner om å utvikle metodikk for å heve datakvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening i plan- og byggesaksprosessen. Både kommuner, byggenæring og innbyggere vil tjene på dette, og beregninger viser at prosjektet over ti år vil gi en samfunnsøkonomiske lønnsomheten på over to milliarder kroner, eller 65 kroner per investert krone.

Hvis du vil lese mer om saken:

14 nye digitaliseringsprosjekter kan gi milliardgevinst (regjerningen.no)

Prosjekter som får støtte i 2017 (Difi.no)

Medfinansiering av nye digitaliseringsprosjekter (cw.no)

Difis medfinansieringsordning for små- og mellomstore statlige digitaliseringsprosjekter er en del av Program for bedre styring og ledelse i staten. Sammen med kompetansetilbud i strategisk bruk av IKT for toppledere og Digitaliseringsrådet skal ordningen øke digitaliseringstempo i statlig sektor, og effektivisere forvaltningen og samhandlingen med næringsliv og innbyggere.

Ta gjerne kontakt med Digitaliseringsrådet hvis du ønsker hjelpe til å lykkes med ditt digitaliseringsprosjekt!