Styring handler om hvordan politiske vedtak blir formidlet og omsatt til handling og resultater som faktisk påvirker folks dagligliv. Spørsmålet er hvordan virksomheter som skal iverksette politikk bør styres. Doktorgradsstipendiat og statsviter Karl Bjurstrøm forsker på hvordan styringsrelasjoner kan forstås og hvordan mål- og resultatstyring praktiseres. Dette er et felt det er mange meninger om, men lite faktabasert kunnskap på. Forskningen til Bjurstrøm er et ledd i arbeidet med å øke kunnskapen på feltet, og er en del av Program for bedre styring og ledelse i staten.

Hva forsker du på?

Jeg forsker på styringsrelasjoner mellom departementene og underliggende virksomheter. Hvordan kan mål- og resultatstyringen påvirke styringsrelasjonene – og vice versa? Styringsrelasjon kan for eksempel kjennetegnes ved å være tillitsbasert eller kontrollbasert. Prinsipal-agent teorien er den dominerende teorien på feltet og har fokus på kontrollmekanismer. Jeg ønsker å undersøke om en alternativ teori, Stewardship-teorien, gir et bedre grunnlag for å beskrive styring i praksis. Denne teorien er nyere og har mer fokus på tillit og samarbeid.

2karl-h_-bjurstrom-lite

 

 

 

 

 

 

 

Karl Bjurstrøm, doktorgradsstipendiat

Kan du gi en nærmere beskrive av prosjektene dine og hvordan du tror de kan være relevante for ledere i staten?

Doktorgradsavhandlingen min vil bestå av fire artikler. I den første, som er rett rundt hjørnet, har mine medforfattere og jeg utviklet en typologi for styringsrelasjoner. Den presenterer fire former for styring, og beskriver hva som kjennetegner virksomheter i de fire kategoriene. Jeg tenker typologien kan brukes av virksomheter for å identifisere egen plassering, og reflektere over egen praksis og egne styringsrelasjoner. I den andre artikkelen vil jeg gjennomgå relevant litteratur, og særlig se på studier som anvender Stewardship-teorien på hierarkiske styringsrelasjoner. Jeg tror vi kan komme nærmere sannheten om styring ved å bruke denne teorien. I den tredje artikkelen skal jeg samarbeide med en nederlandsk forsker, dr. Thomas Schillemans, som har anvendt prinsipal agent-teorien og stewardship-teorien på offentlige virksomheter i Nederland. Jeg skal gjenta undersøkelsen i Norge, og så skal vi sammenligne funnene mellom de to landene. I den fjerde artikkelen skal jeg undersøke hvordan styringsrelasjonen påvirker mål- og resultatstyringen. Etter å ha gjort grunnarbeidet i de første artiklene, kan jeg bli mer konkret i den siste. Den håper jeg vil vise seg nyttig både for de som jobber med å utvikle statlig styring og de som praktiserer den.

Hva tror du forskningen din kan bidra med?

Jeg håper jeg kan tilføre en ny dimensjon til styringsfeltet. Ved å bringe inn en ny teori som har mer fokus på tillit, håper jeg at vi kan forstå mer av hvordan styringen fungerer i praksis. Hvis den som styrer kan legge til grunn at de som er delegert gjennomføringsansvar vil gjøre det etter beste evne, er det naturlig å gi mer tillit.

Fakta

Forskningsprogrammet er et samarbeid mellom Finansdepartementet og UiO, og en del av Program for bedre styring og ledelse i staten. Datagrunnlaget baserer seg på relevant forskning på feltet, studie av 142 tildelingsbrev og sentraladministrasjonsundersøkelsene fra 2006 og 2016. I tillegg planlegger Bjurstrøm å gjennomføre egne undersøkelser, både kvantitative og kvalitative.