Program for bedre styring og ledelse i staten jobber for en mer resultatorientert statsforvaltning som jobber smartere og gir bedre tjenester til innbyggerne. Toppledere i staten er nøkkelpersoner for å få dette til. Det er derfor gledelig å se at mange av dem tar programmets tiltak i bruk, og at det ser ut til å gi resultater.

Over 100 statlige virksomheter er med

168 leder har gjennomført eller deltar nå i Difis program for utvikling av toppledergrupper. Nesten alle departementenes ledergrupper er, sammen med virksomhetslederne i sine underliggende virksomheter, med i utrullingen av Difis kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledereDigitaliseringsrådet har gitt råd og veiledning til 16 prosjekter, og gjennom Difis medfinansieringsordning for små og mellomstore prosjekter ble det i 2016 delt ut midler til 12 prosjekter. Tilsammen ble det delt ut 105 mill. kr i 2016, og i 2017 skal det deles ut 112,5 mill. kr. Våren 2016 var det 26 ansatte i staten som jobber med etatsstyring som fikk 20 studiepoeng for å ha gjennomført UiOs kurs på masternivå: Etatsstyring mellom politikk og forvaltning. Fire departement og tre underliggende virksomhet er inne i et løp hvor de får støtte av DFØ til å utvikle sin styringsdialog. I 2016 ga Difi råd til fire departement og fem direktorat om deres samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år.

Lederne tar grep

Tiltakene i programmet legger kun til rette for endring; skal innsatsen få effekt må lederne selv ta grep. Det er derfor gledelig å se at det begynner å komme konkrete eksempler på at tiltakene har motivert til endring og gitt resultater. Digitaliseringsrådet har dialog med virksomhetene etter at de har gitt sine råd, og flere melder tilbake at de følger de rådene de har fått. Inga Bolstad, riksarkivar og leder for arkivverket, har vært tydelig på at de har foretatt store endringer i gjennomføringen av sitt digitaliseringsprosjekt som en konsekvens av anbefalingene de fikk av Digitaliseringsrådet. Flere ledere uttaler at Difis kompetansetiltak i strategisk IKT for toppledere har ført til at de har satt digitalisering på agendaen både i styringsdialogen og i andre strategisk viktige møter.

Difis program for toppledergrupper har inspirert ledergruppen i Klima- og miljødepartementet til å etablere et fast lederforum som samler alle lederne i departementet, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å igangsette tre nye prosjekter for å bli mer strategisk og effektiv. Arbeidstilsynet har implementert statens lederplakat gjennom lederavtaler og ved å utarbeide en egen plakat for god ledelse i Arbeidstilsynet som er tilpasset deres egenart og utfordringer. En deltaker på UiOs masterkurs i etatsstyring sier han i dag forstår rollen som etatsstyrer på en helt ny måte, og en annen sier han deler den nye kunnskapen han har fått gjennom kurset med sine kolleger ved å bruke den i hverdagen. Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, har hatt en av sine ansatt på kurset og hun merker gjennom arbeidet hans at han har lært mye.

Innsatsen begynner å gi resultater

Programmet jobber for mindre detaljstyring og mer handlingsrom til lederne, og innsatsen ser ut til å gi resultater. Fersk forskning fra Jostein Askim ved UiO, som enda ikke er publisert, viser at antall krav som stilles til virksomhetene gjennom tildelingsbrev fra departementene i gjennomsnitt er redusert med 24 % fra 2012 til 2015. I tillegg viser den årlige digitaliseringsrapporten «IT i praksis 2016» og forsking utført av professor Magne Jørgensen at utviklingen på IT-området går i riktig retning, men for sakte. Det er spesielt mye å hente når det gjelder å realisere gevinster, og skal offentlig sektor bli bedre på dette må det jobbes langs flere spor; bedre ledelse, bedre styring, bedre samordning, strategisk bruk av IKT og bedre beslutningslag.

Vil du være med?

Digitaliseringsrådet har kapasitet til å gi råd til flere, så det er bare å ta kontakt! De har også laget en erfaringsrapport sånn at alle som ønsker kan få tips om hvordan de kan lykkes med sine digitaliseringsprosjekt. Og hvis ledergruppen i ditt departement fremdeles ikke har gjennomført strategisk IKT-kompetanse for toppledere, kan du ta kontakt med Difi for informasjon om hva du kan gjøre. Det er besluttet at det skal gjennomføres en ny runde med «Etatsstyring mellom politikk og forvaltning» ved UiO høsten 2017/ våren 2018, og søknadsfristen er 19. mai. Ønsker du å melde din ledergruppe på program for toppledergrupper så ta kontakt med Difi, og vil du ha hjelp til å tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet, har programmet utarbeidet støttemateriell med gode eksempler på hvordan det kan gjøres. Det er også utviklet et betydelig kunnskapsgrunnlag som kan gi nyttige tips og råd innenfor alle programmets områder. I tillegg publiserer programmet aktuelle nyhetssaker, informasjon om arrangementer og intervjuer med ledere om relevante tema. 17. mars arrangerer vi frokostseminar om samordning – en utfordring med mange muligheter – og det er fremdeles noen ledige plasser!

Abonner på nyhetsvarsel fra programmets nettsider, og er det noe mer du lurer på kan du ta kontakt med Program for bedre styring og ledelse i staten v/Hanne-Cecilie.Bjorka@kmd.dep.no.