I 2015 ble det satt i gang en femårig satsing som involverer flere departementer og direktorater. Målgruppen for samarbeidet er utsatte barn og unge under 24 år, derav betegnelsen 0-24-samarbeidet. Målet er å få flere til å fullføre videregående opplæring som grunnlag for varig tilknytning til arbeidslivet. For å styrke dette arbeidet i kommunene og fylkeskommunene samarbeider flere departementer og direktorater for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker. Difi har som ledd i Program for bedre styring og ledelse i staten fulgt 0–24-samarbeidet fra høsten 2015 fram til sommeren 2016.

Difis rolle har vært å følge 0–24-samarbeidet dels som rådgiver og dels som observatør.  Som ledd i Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign, ble det også arrangert et seminar for 0-24-samarbeidet i mai 2016.

felles-problem

Difi har oppsummert sitt inntrykk av prosessen og råd og innspill knyttet til den innledende fasen i 0-24-samarbeidet i et læringsnotat. Difis vurderinger er i hovedtrekk disse:

  • Departementenes oppdrag om å la direktoratene utvikle et kunnskapsgrunnlag sammen, la et godt grunnlag for samarbeidet.
  • De involverte departementene og direktoratene har vist betydelig engasjement når det gjelder å ta tak i problemer og samordne prosesser, rutiner og arbeidsformer.
  • Det er et krevende oppdrag med mange involverte og arbeidet skjer langs mange spor, så man må være forberedt på tilbakeslag
  • Det trengs egnede arenaer og verktøy for samarbeidet. Det må også stadig jobbes med å konsolidere felles problemforståelse og å finne gode løsninger som møter brukernes behov.
  • Godt samordnet og konsistent styring, samt ledere som opptrer som gode rollemodeller, bidrar til å forebygge at bunnen ramler ut av samarbeidet.
  • De fem departementene må ta et tydelig ansvar for tidlige og gode avklaringer mot tilgrensende prosesser og satsinger med sikte på å gi nødvendig kraft til direktoratenes samarbeid og å forebygge dobbeltarbeid.

Difi kan ikke se at det finnes bedre alternativer innenfor dagens struktur dersom man ønsker en mer samordnet oppfølging av utsatte barn og unge både på kortere og lengre sikt.

Hvis du vil lese hele læringsnotatet til Difi eller mer om samordning i norsk forvaltning, klikk her.
Hvis du vil lese mer om 0-24-samarbeidet, klikk her.