Etatsstyring mellom politikk og forvaltning inngår som et av kompetansetiltakene i regjeringens program for bedre styring og ledelse i staten. Ivar Tvede i Kommunal- og moderniseringsdepartement og Andreas Rosenberg i Landbruks- og matdepartementet har fulgt studiet og nylig avlagt eksamen. Vi setter stor pris på at de vil dele sine tanker om studiet med oss.

Hva er deres opplevelse av studiet?

– Kurset er veldig relevant for min arbeidssituasjon, siden etatsstyring av Kartverket er min primære arbeidsoppgave, sier Ivar. Foredragsholderne kommer fra rettsvitenskap, økonomi, historie og statsvitenskap, samt ledere i offentlig sektor. Sammensetningen reflekterer «praktisk» etatsstyring, teoretiske perspektiver og andre akademiske perspektiver som kan være nyttige for å forstå utviklingen innen feltet.

– Poenget er at oppgaver kan løses annerledes. Nå ser jeg hvordan utviklingen fra planøkonomi i retning mål- og resultatstyring samt de langsiktige endringene i departements- og etatsstrukturen har forandret staten og hvordan vi styrer. Det har gitt meg et helt nytt perspektiv på det som skjer akkurat nå. Det har også vært en øyeåpner for meg at hvordan vi organiserer etatene, er helt avgjørende for hvordan vi kan drive praktisk styring og kontroll. I dag forstår jeg rollen som etatsstyrer på en helt ny måte. Gjennom denne videreutdanningen har jeg fått et nytt perspektiv på hva vi kan få til, sier Andreas.

Ivar Tvede påpeker at kurset er en god arena til å snakke mer åpent og konstruktivt om tema enn man ellers gjør på kurs. Andreas Rosenberg sier at han har satt stor pris på den nysgjerrighet og vilje til forbedring han opplever at deltakerne på kurset representerer, noe som for ham er en viktig kilde til inspirasjon. Ivar legger til:

– Kursets fokus er selvfølgelig på mer overordnede spørsmål man ikke får jobbet så mye med fra dag til dag. Det gir et godt overblikk over temaet, innsikt i historien bak de reformene vi jobber med og kontakt med mange av de andre som jobber med det samme i andre departement.

– Jeg er statsviter og for meg var det særlig nyttig med et ekstra kurs i statsvitenskap som forutsetter både teoretisk kunnskap om faget og praktisk erfaring fra arbeidslivet, sier han.

Hvordan kan du dele nye erfaringer og kunnskaper med dine kollegaer?

– Hovedsakelig ved å bruke kunnskapen i hverdagen, ved å vektlegge arbeidsoppgaver annerledes og planlegge arbeidet på en annen måte, sier Ivar.

– Min erfaring er at styringspraksis for en etat eller et departement er preget av rutiner. Det er mange plasser et potensial for å legge større vekt på styring og gjennomføring av politikk. Det vil kunne øke verdien på alt det flotte arbeid som gjøres for å utvikle og formidle politikken. Jeg har et sterkt ønske om å drive med utviklingsarbeid innenfor dette feltet fremover, sier Andreas.

Hvordan er det å kombinere studier og jobb?

– Det hjalp at det ved kurset var et krav at det ble gitt tid til studiesamlinger osv.

– Det krever planlegging. Jeg hadde dessuten stor glede av samtidig å hospiterte i departementets administrasjonsavdeling. For meg gav dette en dobbel gevinst! avslutter Andreas.


Fakta om «Etatsstyring mellom politikk og forvaltning» ved UiO

Studiet er et samlingsbasert videreutdanningstilbud på masternivå for de som jobber med etatsstyring. Studiet er ment både for de som jobber i et departement og for de som jobber i direktorat eller annet underliggende statlig forvaltningsorgan. Undervisningen har vært organisert i fire samlinger hvorav en ble gjennomført ved The Norwegian University Centre i Paris. Studiet går over to semestre og hadde oppstart høsten 2015. Studiet gir 20 studiepoeng.

Studiet ble etablert ved en avtale mellom Universitetet i Oslo og Finansdepartementet. Universitetet er faglig ansvar for innholdet, mens Finansdepartementet dekker universitetets nettoutgifter til formålet. Studiet vil bli evaluert etter denne første runden, og i den forbindelse blir det også vurdert om tilbudet skal videreføres.

Klikk her hvis du vil lese mer om studiet.