Program for bedre styring og ledelse i staten jobber for å gi ledere i staten større handlingsrom, tydeligere mål og styrke deres kompetanse til å håndtere det kontinuerlige endrings- og forbedringsarbeidet som er nødvendig for at offentlig sektor skal være velfungerende i årene som kommer. Vi ønsker derfor Anita Krohn Traaseths og Mona Skarets invitasjon til topplederdialog om omstilling i offentlig sektor hjertelig velkommen.

Mye har vært sagt i det siste om omstilling i offentlig sektor. Statsminister Erna Solberg har uttrykt at vi må gå fra særstilling til omstilling, og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har gjentatte ganger understreket at vi må få mer velferd og flere offentlige tjenester ut av de pengene som brukes. Mye er bra i norsk forvaltning, men vi har en vei å gå hvis vi skal opprettholde velferdssamfunnet i en tid med stadig høyere endringstakt og økt press på offentlige finanser.

Anita Krohn Traaseth og Mona Skaret, Foto: Agnete Brun

I kraft av sin erfaring, kompetanse og engasjement er statlige ledere nøkkelpersoner når det skal omstilles og forbedres. Som Program for bedre styring og ledelse i staten har skrevet om tidligere krever endring utholdenhet, ledelse og mot. Å være leder i det offentlige handler ikke lenger først og fremst om å forvalte offentlige ressurser under stabile rammebetingelser, men om å forstå hvordan den enkelte virksomhet må endres for å levere mer for mindre. Selv om politikerne er ansvarlige for rammebetingelsene er det, som Traaseth og Skaret påpeker i sitt debattinnlegg i Aftenposten, lederne i departementer, direktorater og virksomheter som må gjøre jobben med å fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor. Traaseth og Skaret mener at hovedoppgaven til dagens offentlige ledere er å gjennomføre nødvendig radikal omstilling. De mener at det ikke lenger holder å gjennomføre inkrementelle endringer – det er på tide med mer dristig omstilling.  Da trenger vi omgivelser som tåler og flere ledere som tør å gjøre feil, ta konfliktene og diskutere både behagelige og ubehagelige gevinster av omstilling og digitalisering. Og vi tenger et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsmannsapparat.

For å sette omstillingsbehovet høyere på dagsorden og drøfte hvordan radikal omstilling og store driftsoppgaver kan balanseres inviterer Traaseth og Skaret til en operativ topplederdialog med utgangspunkt i tre temaer:

  1. Hvordan skape en større aksept for at vi går inn i en periode hvor også offentlige etater og selskaper må regne med omfattende endringer av roller, prosesser, omskolering og oppsigelser?
  2. Hvordan kan vi endre dagens oppdragsbrev slik at vi ikke primært belønnes for å forvalte dagens samfunnsoppdrag, men også får nødvendig handlingsrom til å omstille offentlig sektor og legge om tjenestetilbudet radikalt?
  3. Kan vi hjelpe hverandre med å gjøre overordnede analyser og framskrivinger konkrete, slik at det er lettere for ledere, kolleger og omverden å innse hvilke utfordringer vi vil stå i om 5-10 år?

Program for bedre styring og ledelse i staten mener disse spørsmålene peker på sentrale utfordringer, og har allerede vært i dialog med Traaseth og Skaret om hvordan Programmet kan støtte opp om dette viktige initiativet. Vi håper også at ledere i staten vil engasjere seg i dialogen – både med Innovasjon Norge men også internt i egen virksomhet og egne ledergrupper.