Program for bedre styring og ledelse i staten har toppledere i statlige virksomheter som sin viktigste målgruppe. Det er topplederne som sitter med nøkkelen til å få til nødvendige endringer i statlig sektor. Derfor setter vi stor pris på at Sigrun Vågeng takket ja til å dele sine tanker om ledelse.

Hva er ledelse for deg, og hvilke krav stiller du til deg selv og dine ledere?

I hele min karriere har jeg vært svært opptatt av ledelse, fordi jeg har sett hvordan god ledelse gir resultater – men også hvor ødeleggende dårlig ledelse kan være. For meg er ledelse i seg selv positivt, og handler om å oppnå resultater gjennom andre. For å utøve ledelse på en god måte, må man være kompetent og ha et handlingsrom som gjør at man vet at man kan ta en del avgjørelser selv. Dette er viktig for NAV: For å oppnå enda bedre resultater, mener jeg NAV trenger mer ledelse og noe mindre styring. I dag er NAV svært detaljstyrt, i noen tilfeller detaljstyres vi helt fra Stortinget.

«A man without followers is like a man just taking a walk in the park.»

Vi får ikke mer og bedre ledelse i NAV bare ved at jeg går rundt og snakker om det. Noe av det første jeg gjorde da jeg startet i NAV var å sette i gang et lederutviklingsprogram for mine 1600 ledere. Gjennom syv samlinger har jeg nå møtt alle sammen. Jeg vil skape ett NAV, som sammen jobber for å nå vår visjon: vi skal gi mennesker muligheter. For å være gode ledere, må vi kjenne samfunnsoppdraget vårt, så det har vi brukt mye tid på å snakke om sammen. Vi har også brukt mye tid på å reflektere rundt at det ikke alltid holder å gjøre ting riktig, vi må vurdere om vi gjør de riktige tingene. Og vi må være forberedt på at det siste vil kunne utfordre våre omgivelser.

Sigrun Vågeng 1 - foto Jeton Kacaniku

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, Foto: Jeton Kacaniku

«Jeg vil ha ledere som våger, som tåler og som bryr seg»

Ledere som våger. Vi som er ledere i staten må tørre å utfordre: Staten er ikke så rigid som mange vil ha det til, det finnes alltid et handlingsrom. Det må være lov å prøve og eventuelt feile – ellers kan vi ikke skape endring.

Ledere som tåler. Vi som er ledere i NAV må tåle omstilling. Offentlig sektor står ovenfor store endringer, og det må vi ta innover oss. Vi krever mye av våre brukere, da må vi også tåle mye selv.

Ledere som bryr seg. I NAV har vi et sykefravær som gjør at det er 1 000 ansatte hver dag som ikke er på jobb. Mange av våre ansatte står i svært krevende situasjoner, og det sliter på folk. Vi som ledere må bry oss om og se medarbeiderne våre. Vi som jobber i NAV må også bry oss om brukerne våre, vi må gjøre det lille ekstra som trengs for faktisk å skape muligheter for brukerne vi møter hver dag.

Hvilke mål skal du og dine ledere oppnå?

Jeg ønsker at vi skal oppnå tre ting på vegne av NAV: en enda tydeligere dreining mot arbeid, enda mere brukeroppmerksomhet og en stadig utvikling av vår egen kompetanse.

NAV må få til en dreining mot arbeid. Behovet for en dreining mot arbeid sier seg selv: Ledigheten stiger, det er altfor mange ungdommer som ikke fullfører skolen, det er til enhver tid mange mennesker, ca. 500 000 årsverk, som er ute av arbeidsstyrken på grunn av helserelaterte plager, det er et økende antall flyktninger som skal i jobb. Derfor må vi jobbe mer systematisk mot arbeidsgiverne: Det er jo de som har jobber å tilby.

NAV må kjenne brukerne. Vi har 2,8 millioner brukere og utbetaler 14 000 kr i sekundet. Det gir mange berøringspunkter med brukere. En undersøkelse gjennomført for halvannet år siden viste at det kun var 36 prosent av de ansatte i NAV som med hånden på hjertet kunne si at de satte brukerne i fokus. Det synes jeg var et skremmende tall. Vi må minne oss selv på samfunnsoppdraget vårt, på hvorfor vi er her: Det er for brukerne. Vi må møte brukerne på riktig måte fra det aller første møtet. For eksempel må vi skrive slik at brukerne skjønner hva vi mener når de mottar et brev fra NAV. Ellers skaper vi bare mer usikkerhet og belastning i en allerede vanskelig situasjon, og skaper samtidig ekstraarbeid for oss selv. Vi må nok en gang gå gjennom brevene våre i et klarspråk- perspektiv – som det allerede har vært jobbet mye med. Vi prøver å jobbe systematisk med brukerperspektivet. For andre gang har vi nå nettopp utgitt en brukermelding, som er en ærlig melding om hva vi har gjort bra og hva vi har feilet på. Vi har også etablert et brukerutvalg som er styrt av brukerne selv – jeg møter der, men jeg leder det ikke.

NAV må utvikle kompetansen sin. Man må ikke være dårlig for å bli god – man kan være god og bli enda bedre. Det er det siste jeg snakker om. Ledelsesutviklingsprogrammet er ett element i dette. Vi møter stadig nye brukergrupper som vi skal være i stand til å gi muligheter. Det andre viktige punktet er kunnskap om arbeidsgiverne og arbeidsmarkedet. For å kunne gi mennesker muligheter, må vi kjenne det arbeidsmarkedet de skal inn i. Kompetanse på dette feltet handler ikke om hva slags utdanning og bakgrunn man har, men om hele tiden å være sulten på å lære gjennom jobben.

Hva trenger du for å kunne nå målene du har satt deg?

I dag er det for mye fokus på om vi gjør tingene riktig. Jeg vil ha mer fokus på om vi gjør de riktige tingene. Fra våre eiere, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), får vi et tildelingsbrev som ligner mer på en roman enn et brev. Vi tok oss bryet å telle antall påbud i vårt tildelingsbrev for 2015: Jeg mener å huske at vi fant at ordet «skal» var brukt 436 ganger. Det gir ikke mye rom for ledelse. Jeg trenger et større handlingsrom, og jeg ønsker at vi skal måles på effekter og resultater, ikke aktiviteter.

«NAV trenger ledere som tør og omgivelser som tåler»

Som leder i staten har jeg ikke et styre, men jeg har et etatsstyringsmøte. Dette møtet bør ha en form som legger til rette for strategiske diskusjoner. Jeg har en dialog med ASD om formen på etatsstyringsmøtene, og jeg opplever at de setter pris på våre tilbakemeldinger og forslag. Vi er enige om at det bør jobbes annerledes med tildelingsbrev og etatsstyring, og jeg merker at de har et genuint ønske om at vi i NAV skal lykkes.

Som virksomhetsledere må vi klare å beskrive hvilke behov vi har for å kunne gjøre en god jobb og oppnå resultater – hvis vi ikke gjør det, kan vi heller ikke forvente å få det handlingsrommet vi trenger. Samtidig må vi huske på rammene for vår egen rolle. Vi skal gi faglige råd, men overlate de politiske beslutningene til politikerne. Vi som er ledere i staten må forstå hvordan forvaltningen fungerer- men det må også politikerne.


Fakta om NAV:

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV har om lag 19 000 medarbeidere og av disse er om lag 1 600 ledere. Klikk her for mer informasjon om NAV.