Mandag 20. februar hadde Anita Krohn Traaseth og Mona Skaret et debattinnlegg i Aftenposten hvor de inviterte til topplederdialog om omstilling i offentlig sektor, og mandag 20. mars hadde de sitt første nettverksmøte. Program for bedre styring og ledelse i staten støtter initiativet, og oppfordrer flere ledere til å finne sammen for å utveksle erfaringer, gi hverandre støtte og se på muligheter for konkrete samarbeidsprosjekter.

Det er ikke bare Anita Krohn Traaseth og Mona Skaret som ønsker dialog om hvordan de kan møte en av de viktigste oppgavene dagens offentlige toppledere har: å gjennomføre nødvendig omstilling. Den 20. mars var rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i SIVA, Espen Susegg, direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, rådmann i Stavanger, Per Kristian Vareide, skattedirektør Hans Christian Holte, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer, distriktsdirektør i NRK, Grethe Gynnild-Johnsen og NAV-direktør Sigrun Vågeng invitert til sitt første nettverksmøte.

Fra venstre: Mari Sundli Tveit, Grethe Gynnild-Johnsen, Hans Christian Holte, Mona Skaret, Anita Krohn Traaseth, Christine Meyer og Kristin Danielsen

Traaseth og Skaret ønsker en åpen og uformell topplederdialog. Medlemmene av nettverket skal bruke egne krefter – ingen konsulenter – og de skal by på sine egne erfaringer og tanker. Det kreves mot å igangsette omstillingsprosesser og det kreves utholdenhet å stå i det. Nettverket skal verken være en syteklubb eller en skryteklubb, men et sted hvor det er rom for konstruktive diskusjoner og hvor man kan gi hverandre «rake pucker» og konkrete råd. Første møte gikk med til å bli litt kjent med hverandre og endringshistorien til de ulike virksomhetene. Til tross for store forskjeller både i oppgaver, størrelse og kontorstruktur, står de offentlige topplederne overfor mange av de samme mulighetene og utfordringene når ny teknologi skal tas i bruk, kompetansekrav endres og nye oppgaver kommer til.

Traaseth og Skaret tror også nettverket på sikt kan resultere i felles initiativer hvor man løfter problemstillinger inn i den offentlige debatten, eller får fram analyser og framskrivinger som gjør det lettere for ledere, kolleger og politikere å ta inn over oss at vi må ta mer radikale grep nå for å takle de utfordringene vi vil stå i om fem til ti år. Lederne ønsker å møtes på kveldstid noen ganger i året. Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå er vert for neste møte i toppledernettverket den 2. mai.

Program for bedre styring og ledelse i staten har vært i dialog med Traaseth og Skaret for å høre om det er noe Programmet kan gjøre for å støtte opp om dette viktige initiativet. Foreløpig har vi kommet frem til to områder vi kan samarbeide om:

Flere nettverk?

For å kunne ha den åpenheten og fortroligheten et slikt forum krever, mener Traaseth og Skaret at taket for antall medlemmer i dette nettverket er nådd. Men vi håper at deres initiativ kan inspirere flere toppleder til å etablere egne nettverk. Programmet tilbyr derfor hjelp til å knytte kontakt mellom toppledere som ønsker å etablere et eget nettverk. Traaseth og Skaret er også positive til å dele sine tanker og erfaringer om hvordan et slikt nettverk kan driftes på en god og ubyråkratisk måte. Se kontaktinfo nedenfor.

Formidle gode råd og forslag til forbedringer

Det er et viktig poeng for Traaseth og Skaret at nettverket skal være et fortrolig forum. Samtidig vil erfaringsutvekslingen mellom toppledere med så bred erfaring fra omstilling antakelig bringe frem noen felles innsikter og erkjennelser. Det finnes mange muligheter innenfor de rammebetingelsene vi har i statlig sektor, men de blir ikke alltid utnyttet. Hvis nettverket til Traaseth og Skaret kommer frem til konkrete råd om hvordan toppledere kan utnytte og utvide handlingsrommet sitt, vil Program for bedre styring og ledelse i staten gjerne være med på å videreformidle disse så de kan komme flere toppledere til gode. Samtidig finnes det noen rammebetingelser i staten som begrenser ledernes handlingsrom. Programmet ønsker også tilbakemeldinger på dette: hvor er flaskehalsene og hvordan kan de fjernes? At disse innsiktene bringes ut av nettverket til Traaseth og Skaret og inn i de rette kanalene, vil være positivt både for nettverket og Program for bedre styring og ledelse i staten. For vi har et felles mål: at toppledere i staten skal ha de rammebetingelsene og det handlingsrommet som skal til, for å kunne håndtere det kontinuerlige endrings- og forbedringsarbeidet som er nødvendig for at offentlig sektor skal være velfungerende i årene som kommer.

Kontaktinformasjon

Innovasjon Norge: Anita.Traaseth@innovasjonnorge.no og Mona.Skaret@innovasjonnorge.no

Program for bedre styring og ledelse i staten: Vildana.Grabovica@kmd.dep.no og Hanne-Cecilie.Bjorka@kmd.dep.no