Det er viktig at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte. Ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser. Et godt beslutningsgrunnlag legger til rette for effektiv og målrettet gjennomføring etter at vedtaket er fattet. Bedre beslutningsunderlag for utforming av offentlige regelverk og tiltak er ett av målene for Program for bedre styring og ledelse i staten. Et sentralt tiltak for å nå dette målet har vært å gjennomgå utredningsinstruksen slik at den skal være enklere å etterleve.

De viktigste endringene i ny utredningsinstruks er:

Forenkling

Regler som er unødig kompliserte eller vanskelig å praktisere er endret eller fjernet.

Minimumskrav til utredning

Alle utredninger skal besvare følgende spørsmål:

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Forholdsmessighet i utredningen

Kravene til utredning og ressursene som brukes på utredninger skal stå i forhold til virkningene av det foreslåtte tiltaket.

EØS- og Schengen-avtalene

Kravene til utredning i slike saker er nå integrert i instruksen.

Involvering av berørte

Berørte departementer og andre berørte parter skal involveres tidlig i utredningsprosessen.

Ansvaret for å forvalte utredningsinstruksen er lagt til Finansdepartementet (FIN), som har delegert det operative forvaltningsansvaret til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid ansvar for bestemmelsene i den delen av instruksen som gjelder regelverk, og Utenriksdepartementet har ansvar for bestemmelsene om EØS- og Schengen-saker.

Det er også utarbeidet en veileder til instruksen som gir råd og hjelp i utredningsarbeidet. Videre jobbes det med å etablere mekanismer som skal bidra til bedre etterlevelse av utredningsinstruksen. Det finnes allerede noen slike mekanismer som for eksempel Regelrådet, Digitaliseringsrådet, Utenriksdepartements arbeid knyttet til EØS/Schengen-saker og DFØs forvaltnings- og veiledningsfunksjon.

DFØ vil arrangere et frokostseminar 16. mars kl 8.00 – 10.00 hvor den nye utredningsinstruksen lanseres. Arrangementet vil bli strømmet. Klikk her for mer informasjon om seminaret.

Les mer om utredningsinstruksen på Finansdepartementets nettside. Mer informasjon og veiledning om utredningsinstruksen finnes på DFØs nettside.