Møtereferater fra utvalget

  • 27. august 2018
  • 27. september 2018
  • Referater fra utvalgsmøter: Utvalget har hatt som ønske å praktisere åpenhet om innholdet i utvalgsmøtene, også møtereferatene. Samtidig har utvalgets møtereferater i praksis vist seg svært detaljerte og referatene gjengir i stor innhold, faglige diskusjoner mm. Utvalget har derfor i samråd med sekretariatet besluttet at referatene er unntatt offentlighet. For mer informasjon om utvalgsarbeidet, se nedenfor under framdrift og levering.

Arrangementer

Utvalget holder utvalgsmøte i Oslo 29. – 30. november 2018

Utvalgets 4. utvalgsmøte ble holdt på Lysebu i Oslo.

27. november besøkte utvalgsleder Loveleen Brenna Sametinget for å lære mer om særskilte samiske likestillingsutfordringer

UngIDag-utvalget skal utrede likestillingsutfordringer blant jenter og gutter, også likestillingsutfordringer barn og unge med samisk bakgrunn møter. For å lære mer om særskilte samiske likestillingsutfordringer, besøker utvalgsleder Loveleen Brenna Sametinget 27. november. Da skal hun ha møter med rådsmedlem for likestillingsspørsmål, Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) og ungdomsorganisasjonen Noereh, som særlig skal gi samisk ungdom en stemme. Brenna skal også møte Sametingets embetsverk med særlig ansvar for kjønns- og likestillingssaker.

Innspill fra ungdom på Raven Romsås fritidsklubb

Fredag 30. november møtte utvalgsmedlem Umar Ashraf om lag 20 engasjerte tenåringer som bruker ulike tilbud på Raven Romsås fritidsklubb. Fritidsklubben tilbyr en rekke aktiviteter, blant annet, disco, dansesal, Fifa-spill, hudpleierom, og så videre. Mange av ungdommene her var opptatt av kroppspress, og at det er et spesielt sterkt press på jenter om å se bra ut. Men de mente også at gutter i økende grad opplever dette presset, men med andre idealer enn jentene, som å se sterke ut. Ungdommene trakk også fram at jenter opplever sterkere forventninger enn gutter om å gjøre det bra på skolen, og strengere innetider fra foreldre.

Møter i Trondheim 19. – 20. november 2018

19. – 20. november var Loveleen Brenna i Trondheim og hadde en rekke møter sammen med utvalgsmedlem Kari Løvendahl Mogstad. De snakket med ungdommer fra Saupstad Ungdomsråd og representanter fra elevråd på flere skoler om likestillingsutfordringer i oppveksten. Videre snakket dem med kvinnelige bilmekaniker-lærlinger ved KIA Trondheim om erfaringer med å velge utradisjonell utdanning, og med NTNU om hvordan de arbeider med mer kjønnsbalansert rekruttering. De hadde også møte med flere forskere som har forsket på kjønn og oppvekst.

Besøk på Sotra videregående skole 12. november 2018

12. november var utvalgsleder Loveleen Brenna og utvalgsmedlem Kristoffer Chelsom Vogt på besøk på Sotra videregående skole i Bergensområdet. Der snakket de med elever om kjønn, kjønnsstereotypier og utradisjonelle utdanningsvalg, samt hvilke likestillingsutfordringer de mener de møter på ulike arenaer.

Ung i dag- utvalget møtte Minotenks aspirantskole

4. november møtte utvalgsleder Loveleen Brenna, sammen med Umar Ashraf, unge deltakere på Minotenk – skolen. Dette er et kurstilbud for unge fra hele landet mellom 18 og 30 år som ønsker å delta i samfunnsdebatten. 20 deltakere var til stede da utvalget var på besøk, både studenter og arbeidstakere. Deltakerne ble spurt om deres tanker om hvilke likestillingsutfordringer barn og unge møter på ulike arenaer. Utdannings- og yrkesvalg, stereotype holdninger blant rådgivere i skolen, samt mangelfull seksualundervisning var tema som ble løftet. Også ulike forventninger til gutter og jenter hjemmefra ble nevnt. Særlig kom det fram at gutter og jenter med minoritetsbakgrunn kan oppleve en del andre forventninger og stereotypier, både fra familie og nærmiljøet, men også samfunnet rundt, enn det majoritetsungdom møter.

Innspillsmøte 2. november 2018

UngIDag-utvalget inviterte organisasjoner, fagmiljøer og andre interesserte til innspillsmøte i Akersgata 59, Oslo fredag 2. november kl. 12.30-14.30. Send gjerne skriftlig innspill til utvalget på e-post: ungidag@bld.dep.no

Nett-tvUngIDag – utvalg for barn og unge

Se sendingen her

Se sendingen her

Skolebesøk i Kristiansand 11. oktober 2018

Utvalgsleder, Loveleen Brenna og utvalgsmedlem, Christianne Vadseth besøkte Kvadraturen skolesenter og Vågsbygd videregående skole. Ved Kvadraturen skolesenter møtte de elever som har tatt utradisjonelle utdanningsvalg. Elevene fortale om sine erfaringer, både med selve valgprosessen, om skolehverdagen og reaksjoner fra familier og venner. Elevene gav mange gode og nyttige innspill til utvalget. Ved Vågsbygd videregående skole, hvor Christianne også er elev, møtte de elever som har valgt samfunnsfaglige programfag ved studieforberedende utdanningsprogram. Elevene gav mange gode innspill om likestillingsutfordringer barn og unge møter på ulike arenaer. Lærerne bidro til en god samtale om likestilling. Temaene var både læreplaner, hva som foregår i klasserommet og strukturer i skolesystemet. Utvalget takker skolene for hyggelige besøk og meget gode bidrag.

Første utvalgsmøtet holdes 27. august 2018

Utvalgets første møte ble holdt mandag 27. august i Regjeringskvartalet i Oslo. Utvalget  hilste da på oppdragsgiver, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Utvalget satt seg også ned å drøftet og definerte sin forståelse av mandatet som var gitt av regjeringen.

Framdrift og levering

Utvalget startet arbeidet med sin utredning høsten 2018 og fikk i oppdrag av regjeringen å levere etter ett års arbeid. Dette har vist seg utfordrende, og utvalget har bedt om noe lenger frist. Utvalget ser derfor for seg at de vil overlevere sin utredning i løpet av høsten 2019 til Kulturdepartementet og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, som tidligere i år overtok ansvaret for likestillings- og diskrimineringsarbeidet.

Siste uken i august 2019 holdt utvalget sitt 10. møte, og innspurten i arbeidet med utredningen er med andre ord i gang. Sted og tidspunkt for overlevering av utredningen fra #UngIdag-utvalget til Kulturdepartementet vil bli varslet i god tid.