Disse arenaene er familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, forbrukerområdet, tradisjonelle og sosiale medier og fritid. Fritidsarenaen omfatter både egenorganiserte og organiserte aktiviteter, blant annet innenfor idrett og kultur. Utvalget skal gi en tilstandsvurdering av likestilling mellom gutter og jenter innenfor de definerte arenaene. På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og utfordringene utvalget definerer, skal utvalget foreslå tiltak som vil bidra til økt likestilling for den enkelte og i samfunnet.

Én særlig stor likestillingsutfordring utvalget skal utrede er kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Gutter og jenter velger kjønnstradisjonelle utdanninger, særlig innen fag- og yrkesopplæringen. Dette videreføres inn i arbeidsmarkedet hvor sektorer, bransjer og yrker også er kjønnsdelte. Utvalget skal også se på hva det vil si for barn og unge å vokse opp i et samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Mange opplever at press og krav for å bli godtatt er en stor del av hverdagen. Hvordan påvirker det livskvalitet og muligheter videre i livet? Hvilke konsekvenser har den digitale hverdagen og unges liv på sosiale medier, særlig når det gjelder utseende- og prestasjonspress for gutter og jenter? Hvilke likestillingsutfordringer opplever ungdom med innvandrerbakgrunn?

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og utfordringene utvalget definerer, skal utvalget foreslå tiltak som vil bidra til økt likestilling for den enkelte og i samfunnet. Særlig aktuelt er det å analysere årsaker til kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg og foreslå tiltak som kan bidra til økt likestilling i utdannings- og arbeidsmarkedet.

Du kan lese mandatet til utvalget på regjeringen.no