Ordstyrer: Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva

10:00 – 10:10  Velkomstord ved statssekretær Rikke Høistad Sjøberg

10:10 – 10:20  Presentasjon av utvalgsarbeidet ved Camilla Stoltenberg, leder av Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget)

10:20 – 11:00  Presentasjon av hovedfunn fra OECDs kommende landrapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i Norge ved Soumaya Maghnouj, politisk analytiker, OECD (30 min)
Spørsmål fra salen (10 min)

11:00 – 12:15  Sesjon 1 – Kjønn og samfunn
Presentasjoner (3 x 15 min):

  • Øystein Gullvåg Holter, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, Kjønnsroller, stereotypier og forskjeller i utdanningsløpet
  • Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret, Klassereiser og utdanningens betydning
  • Liza Reisel, forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon, Institutt for samfunnsforskning, Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Paneldebatt og spørsmål fra salen (30 min)

12:15 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:15 Sesjon 2 – Gutters utfordringer i utdanningsløpet
Presentasjoner (3 x 15 min):

  • Elisabeth Brekke Stangeland, universitetslektor, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger, Språkutvikling i barnehagen
  • Bengt Persson, Högskolan i Borås, professor i specialpedagogik, Sverige og Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, Hvorfor er gutter overrepresentert i spesialundervisningen?
  • Miriam Evensen, postdoktor, Folkehelseinstituttet, Konsekvenser av psykiske helseplager blant ungdom

Paneldebatt og spørsmål fra salen (30 min)

14:15 – 14:30 Kaffepause

14:30 – 15:45  Sesjon 3 – Kjønnsforskjeller i barns og unges utvikling
Presentasjoner (3 x 15 min):

  • Ingunn Størksen, professor, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, Kjønnsforskjeller i overgangen mellom barnehage og skole
  • Ingeborg Foldøy Solli, førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Aldersforskjeller og skoleprestasjoner
  • Kristian Koerselman, seniorforsker, Finsk institutt for utdanningsforskning og Jyväskylä økonomi- og handelshøgskole, Gutter, jenter og pubertet

Paneldebatt og spørsmål fra salen (30 min)

15:45 – 16:00  Avsluttende kommentar ved Camilla Stoltenberg, leder av Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget)