Mandag 4. februar 2019 overleverte utvalgsleder Camilla Stoltenberg utvalgets offentlige utredning NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring, Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Utvalget har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om kjønnsforskjellene, konsekvensene av dem og mulige årsaker. Kunnskapsgrunnlaget viser at kjønnsforskjellene i opplæringsløpet er betydelige og får konsekvenser for videre utdanning, arbeid, helse og familiesituasjon senere i livet. Kunnskapsgrunnlaget om årsakene til kjønnsforskjellene er ganske svakt som følge av at dette ikke har vært et hovedfokus i forskningslitteraturen og fordi datagrunnlaget om utdanningssystemet i Norge ikke er innrettet slik at man kan følge personer over tid.

Ekspertutvalget foreslår derfor tiltak for å gjøre det enklere å få kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker hvordan det går med barn og unge i utdanningssystemet. I tillegg foreslår ekspertutvalget tiltak for å gi alle barn en like god start på skolegangen uavhengig av kjønn og sosial familiebakgrunn, tiltak for å gjøre skolen mer rettferdig og interessant for både gutter og jenter, og tiltak for å forbedre overgangene i utdanningssystemet og kjønnsbalansen i høyere utdanning. Utvalget foreslår til sammen 64 tiltak på følgende områder:

  • Kunnskapssystem for barnehage og grunnopplæring
  • Tidlig og tilpasset innsats
  • Grunnskolens innhold og organisering
  • Overganger i utdanningsløpet

Les rapporten her i pdf: NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring eller Word: NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring.

Det er mulig å bestille fysiske eksemplarer av utvalgets utredning her.