Program

Tid: 12. oktober 2018, kl. 09:00–11:30 [kaffe fra 08:30]
Sted: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo – Plenumsalen

 

08:30-09:00: Kaffe og lett servering

09:00–09:10: Velkomstord ved Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister

09:10–09:20: Innledning ved Camilla Stoltenberg, leder av Stoltenbergutvalget

09:20–10:00: Presentasjon av rapporten «The gender gap in educational outcomes in Norway» ved ved Francesca Borgonovi, senior analytiker, OECD (leder av  prosjektgruppen) og Soumaya Maghnouj, policy analytiker, OECD

10:00–10:15: Spørsmål og svar

10:15-10:30 Pause

10:30–11:05: Presentasjon av kunnskapsoversikten «Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner» ved Sabine Wollscheid, seniorforsker, NIFU (leder av prosjektgruppen)

11:05–11:25: Spørsmål og svar

11:25–11:30: Avsluttende bemerkninger ved Camilla Stoltenberg, leder av Stoltenbergutvalget

 

Kort om publikasjonene:

OECD har utarbeidet en rapport som består av to deler. Første del er en situasjonsbeskrivelse av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i Norge sammenliknet med kjønnsforskjeller i andre OECD-land, hovedsakelig basert på data fra OECDs internasjonale undersøkelser. Situasjonsbeskrivelsen viser hvordan gutter og jenter i ulike land gjør det i grunnleggende ferdigheter, oppnådd utdanningsnivå, forventninger til utdanning og motivasjon og mestringstro, for å nevne noe. Andre del er det OECD kaller en «peer-learning review» der internasjonale utdanningseksperter foreslår tiltak som Norge kan vurdere å teste ut. Forslagene til tiltak er basert på eksempler på tiltak fra andre land, internasjonal forskning, og samtaler ekspertene har hatt med praktikere, beslutningstakere og forskere i Norge.

NIFU har utarbeidet en systematisk kunnskapsoversikt over internasjonal og nasjonal forskning om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Rapporten oppsummerer og vurderer den metodiske kvaliteten til enkeltstudier og eksisterende kunnskapsoversikter om temaet. Årsaksdelen av rapporten oppsummerer studier om årsaker til kjønnsforskjellene på individnivå, i familien og samfunnet, og i skolesystemet. Tiltaksdelen av rapporten oppsummerer studier av tiltak som er direkte rettet mot å redusere kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og mer generelle tiltak der effekten av tiltaket kan variere med kjønn. Rapporten er utarbeidet etter metoden for hurtigoversikter («rapid reviews») gjennom systematiske prosedyrer for litteratursøk, utvalg og vurdering av studier.