Konferansen er delt inn i tre sesjoner:

 

Kjønn og samfunn

Forskning viser at gutters og jenters oppfatninger av egne ferdigheter påvirker hvordan de gjør det på skolen. Hvordan påvirker kjønnsroller og kjønnsstereotypier elevenes oppfatninger av seg selv og hva de kan utdanne seg til? Sosial bakgrunn har stor betydning for elevenes skoleprestasjoner, både for gutter og jenter. Samtidig er utdanning en måte å foreta klassereiser på, men for hvem? Arbeidsmarkedet i Norge er et av de mest formelt likestilte i verden, men er fremdeles svært kjønnsdelt: Gutter velger tradisjonelle mannsyrker og jenter velger tradisjonelle kvinneyrker. Har jenter rett og slett større motivasjon for å ta høyere utdanning enn gutter? Har arbeidslivet endret seg til gutters eller jenters fordel?

  • Øystein Gullvåg Holter, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, Kjønnsroller, stereotypier og forskjeller i utdanningsløpet
  • Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret, Klassereiser og utdanningens betydning
  • Liza Reisel, forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon, Institutt for samfunnsforskning, Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Gutters utfordringer i utdanningsløpet

Forskning viser at gutter særlig sliter med lesing og språkfag, og de er overrepresentert i spesialundervisning. Når er det gutter og jenter begynner å vise ulike språkferdigheter, og hva kan det skyldes? Reagerer gutter og jenter ulikt på psykiske utfordringer i ungdomstiden, og hvordan påvirker dette utdanning og arbeidsliv senere? I denne sesjonen vil vi diskutere ulike utfordringer gutter og jenter møter i utdanningsløpet som kan skape senere kjønnsforskjeller.

  • Elisabeth Brekke Stangeland, universitetslektor, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger, Språkutvikling i barnehagen
  • Bengt Persson, professor i specialpedagogik, Sverige og Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, Hvorfor er gutter overrepresentert i spesialundervisningen?
  • Miriam Evensen, postdoktor, Folkehelseinstituttet, Konsekvenser av psykiske helseplager blant ungdom

Kjønnsforskjeller i barn og unges utvikling

I løpet av barnehage og skole opplever barn og unge store forandringer i kognitiv og fysisk utvikling. Er det forskjeller i gutter og jenters modning og utvikling som kan påvirke senere skoleprestasjoner? Jenter er fra tidlig alder flinkere til såkalt selvregulering enn gutter, og gutter kommer senere i puberteten enn jenter. Henger sen eller tidlig utvikling sammen med evner og ferdigheter som er viktig for å lykkes i dagens skole? Hvilken ulemper kan dette gi guttene, og hvordan kan vi eventuelt kompensere for slike ulemper? I denne sesjonen vil vi diskutere om modning og utvikling kan bidra til å forklare hvorfor det oppstår kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

  • Ingunn Størksen, professor, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, Kjønnsforskjeller i overgangen mellom barnehage og skole
  • Ingebjørg Foldøy Solli, førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Aldersforskjeller og skoleprestasjoner
  • Kristian Koerselman, seniorforsker, Finsk institutt for utdanningsforskning og Jyväskylä økonomi- og handelshøgskole, Gutter, jenter og pubertet