En sikkerhetssamtale er en samtale mellom den som vurderes klarert og som regel to saksbehandlere fra Sivil klareringsmyndighet (SKM). Samtalen benyttes til å opplyse relevante forhold og tilrettelegger for en direkte dialog i saker der klareringsmyndigheten finner det nødvendig. Hjemmelen for å gjennomføre en sikkerhetssamtale finner du i sikkerhetsloven § 8-4 tredje ledd (lovdata.no). Det er klareringsmyndigheten som vurderer behovet for om det er nødvendig å gjennomføre en samtale i den enkelte sak.

Samtalen gjennomføres i egnede lokaler av ansatte som har fullført nødvendig opplæring for å sikre at samtalen blir gjennomført på en god og riktig måte.

Som følge av at du har signert personopplysningsblanketten er du pliktet til å opplyse om forhold som kan påvirke din sikkerhetsmessige skikkethet. Les gjerne mer om dette på vår nettside om dine plikter og rettigheter i klareringsprosessen.

Samtalen blir dokumentert

Vi er pålagt å dokumentere samtalen med lydopptak eller videoopptak. Videoopptak krever ditt samtykke. Dette er noe vi avklarer med deg når du kommer til samtalen.

Viktig å vite om du er kalt inn til en sikkerhetssamtale

Hvis du blir kalt inn til en slik samtale vil du få et brev med tid og dato for samtalen i tillegg til annen viktig informasjon. Det er viktig at du leser dette brevet nøye og gir SKM tilbakemelding på din deltakelse.

  • En sikkerhetssamtale kan kun gjennomføres i våre lokaler. Dette er både for at vi skal kunne garantere at innholdet i samtalen forblir fortrolig, og at den gjennomføres i tråd med sikkerhetsbestemmelser
  • Du må ha med gyldig identifikasjon. Vi aksepterer pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort
  • Det er viktig at du møter presis
  • En sikkerhetssamtale vil normalt vare mellom 1-4 timer. Derfor er det viktig at du har satt av tilstrekkelig med tid

Du kan ha med en bisitter

Du har rett til å stille med bisitter som personlig støtte. Nærstående personer som blir omfattet av personkontrollen kan ikke stille som bisitter. Klareringsmyndigheten kan avvise en bisitter dersom det er forhold i tilknytning til bisitteren som gjør det nødvendig, eller samtalen vil omhandle sikkerhetsgradert informasjon som bisitteren ikke kan autoriseres for.

Bisitter skal undertegne en taushetserklæring før sikkerhetssamtalen gjennomføres.

Hvis du ønsker å ha med en bisitter skal du melde inn dette skriftlig til SKM senest en dag før samtalen. Vi trenger følgende informasjon om bisitteren:

  • Fødselsnummer
  • Fullt navn
  • Relasjon til den som er forespurt klarert

Utgifter for/til bisitter under sikkerhetssamtalen dekkes ikke.

Refusjon av utgifter til samtalen

SKM dekker rimelige og nødvendige utgifter til reise og opphold for oppmøte til sikkerhetssamtale. Som regel vil dette være reiseutgiftene du har ved bruk av kollektivtrafikk. Hvis du har lang reisevei og er avhengig av overnatting for at sikkerhetssamtalen skal kunne gjennomføres må du avklare dette på forhånd med SKM.

Utgifter til bruk av taxi eller bruk av egen bil dekkes normalt ikke. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Det er parkeringsplass utenfor bygget og ladestasjon for elbil på andre siden av gaten. Lokalene våre er cirka en kilometer unna Moss togstasjon, og cirka 200 meter fra Nesparken bussholdeplass.

Du finner kontaktinformasjon og adresse på denne siden i tillegg til at dette blir oppgitt i innkallingen til sikkerhetssamtalen.

Var dette nyttig?