Samtykke til personkontroll

For at en klareringsprosess skal kunne starte trenger klareringsmyndigheten en forespørsel fra en virksomhet sammen med utfylt personopplysningsblankett, signert av den som forespørres klarert.

I innledning til personopplysningsblanketten (PDF, nsm.no) står det følgende:
«Den som skal klareres må gi samtykke til at sikkerhetsmyndigheten og klareringsmyndigheten kan gjennomføre en personkontroll. Ved å fylle ut og signere denne blanketten samtykker du til dette. Samtykket omfatter også fornyet personkontroll i klareringens gyldighetstid dersom det er behov for det. Samtykket skal være frivillig».

Dette betyr at etter du har signert blanketten og denne er levert til oss kan vi begynne å hente inn og behandle opplysninger om deg. Du kan lese mer om klareringsprosessen her.

Dersom klareringsmyndigheten får et behov for å hente informasjon fra andre kilder vil vi innhente ytterligere samtykke fra deg. Dette kan for eksempel gjelde helserelaterte opplysninger.

Plikt til å gi opplysninger under klareringsprosessen

Under klareringsprosessen plikter du å opplyse om alt som kan ha betydning for din sikkerhetsmessige skikkethet. Dette omtales som opplysningsplikt. Den innebærer at om du unnlater å bidra med relevante opplysninger vil det kunne påvirke klareringsprosessen, og det kan få betydning for hvorvidt klarering kan gis som forespurt.

Plikt til å varsle etter du er autorisert

Plikten til å informere om forhold som kan påvirke din sikkerhetsmessige skikkethet gjelder også etter en eventuell klarering er innvilget. Den omtales som varslingsplikt, og er lovfestet i sikkerhetsloven § 8-11. Du skal varsle til autorisasjonsansvarlig i den virksomheten du jobber for.

Terskelen for å opplyse autorisasjonsansvarlig i virksomheten skal være lav. Alt som innebærer en endring av den informasjonen du har opplyst om gjennom personopplysningsblanketten forventes det at du varsler om så raskt som mulig.

Unnlatelse av å varsle vil også være en del av den totale vurderingen av en persons sikkerhetsmessige skikkethet.

Innsyn og klage

Om du ikke får innvilget klarering som forespurt av virksomheten vil du få et brev med resultatet av forespørselen og en begrunnelse. I dette brevet vil du samtidig få opplysninger om retten til å klage på vår avgjørelse.

Generelt gjelder dette:

Klareringsmyndighetens plikter

Vi har plikter for hvordan vi skal behandle opplysninger om deg:

  • Opplysningene du oppgir eller som vi henter inn om deg skal ikke benyttes til noen andre formål enn å behandle forespørselen om klarering av deg. Dette er lovfestet i sikkerhetsloven § 8-5
  • Vi skal ikke innhente, registrere eller vektlegge opplysninger om politisk engasjement og lovlig samfunnsengasjement. Dette er lovfestet i sikkerhetsloven §§ 8-4 og 8-5
  • Vi skal ikke dele dine opplysninger med andre parter. Dette er lovfestet i sikkerhetsloven § 8-5. Samtidig kan klareringsmyndigheten gi opplysninger til den autorisasjonsansvarlige dersom det er nødvendig for sikkerhetsmessig oppfølging av den enkelte
  • Vi skal kun oppbevare dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver. Dette er lovfestet i klareringsforskriften § 30

For å oppnå dette har vi flere sikkerhetsmekanismer og rutiner, blant annet for lagring av opplysninger. Klikk her for å lese personvernerklæringen vår.

Relevante lenker

Klareringsforskriften, § 30 (lovdata.no)

Personvernerklæring

Sikkerhetsloven, § 8-4 (lovdata.no)
Sikkerhetsloven, § 8-5 (lovdata.no)
Sikkerhetsloven, § 8-11 (lovdata.no)

Veileder i innsyn i klareringssaker (nsm.no)
Veileder i personellsikkerhet (nsm.no)

 

 

Var dette nyttig?