Sikkerhetsklarering
 
Adgangsklarering
 
Autorisasjon

Dette blir undersøkt ved en klarering

Klareringsprosessen består innledningsvis av en personkontroll som danner grunnlaget for vurdering av en persons sikkerhetsmessige skikkethet. I denne personkontrollen blir informasjon om deg vurdert og kontrollert. Dette er informasjon du har bidratt med selv i personopplysningsblanketten (nsm.no) og informasjon som er hentet fra andre kilder.

Dette kan være informasjon fra:

  • Offentlige myndigheter
  • Referanser
  • Arbeidsgiver
  • Åpne kilder
  • Registre som folkeregisteret, straffesaksregisteret, Skatteetaten med flere

I tillegg kan det være behov for å gjennomføre en samtale med deg. Du kan lese mer om sikkerhetssamtaler på denne nettsiden.

En slik personkontroll kan ikke bli gjennomført uten din tillatelse. Denne gir du ved å fylle ut og signere personopplysningsblanketten. Det kan du lese mer om på denne nettsiden.

Reglene for hva som skal og kan undersøkes i forbindelse med en personkontroll er fastsatt i sikkerhetsloven (lovdata.no) og klareringsforskriften (lovdata.no).

En riktig utfylt personopplysningsblankett kan gi kortere saksbehandlingstid

Vi anbefaler at alle som skal klareres leser veiledningen til utfylling av blanketten før de fyller ut personopplysningsblanketten. Det er viktig at du leser både innledningen og spørsmålene i blanketten nøye slik at du har fått informasjonen du trenger for å fylle ut blanketten riktig.

Om blanketten er fylt ut tilstrekkelig og med riktig informasjon er det mindre sannsynlig at vi må innhente ytterligere opplysninger for å behandle saken, og dette bidrar til mer effektiv saksbehandling.

Både blanketten og veiledningen finner du på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (nsm.no).

Flere kan bli kontrollert i klareringsprosessen

Avhengig av hvilket nivå du (hovedpersonen) skal klareres for kan andre personer (nærstående personer) også inngå i personkontrollen. Det kan for eksempel være ektefelle, kjæreste, søsken, foreldre eller nære venner.

Reglene for hvem som skal inngå i en personkontroll kan du lese mer om i klareringsforskriften (lovdata.no).

Hovedregelen er at følgende personer inngår i personkontrollen på respektive klareringsnivåer:

  • Adgangsklarering – opplysninger om hovedperson
  • KONFIDENSIELT – opplysninger om hovedperson
  • HEMMELIG – opplysninger om hovedperson i tillegg til ektefelle, samboer eller partner
  • STRENGT HEMMELIG – opplysninger om hovedperson og nær familie (ektefelle, samboer eller partner, barn, foreldre og søsken)

Dersom klareringsmyndigheten sitter på opplysninger som gir rimelig grunn til å tro at nærstående kan påvirke en persons pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft kan disse inngå i personkontrollen.

Du kan lese mer om dette i veiledningen til personopplysningsblanketten (nsm.no).

Relevante lenker

Sikkerhetsloven (lovdata.no)
Virksomhetsikkerhetsforskriften (lovdata.no)
Klareringsforskriften (lovdata.no)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet – skjemaer (nsm.no)
I årsmeldingene til EOS-utvalget kan du lese om tilsyn de har hatt med Sivil klareringsmyndighet (eos-utvalget.no)

Var dette nyttig?