Offentlige instanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Sametinget
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Datatilsynet
Brønnøysundregistrene
Domstoladministrasjonen
Feltprosten
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Arkivverket v/Statsarkivet i Oslo
Opplysningsvesenets Fond
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen

Tros- og livssynssamfunn

Den norske kirke – Kirkerådet
Biskopene
Bispedømmerådene
Kirkelige fellesråd
Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke som mottar statstilskudd
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Islamsk Råd Norge
Norges Kristne Råd

Arbeidslivsorganisasjoner

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
Delta
Den norske kirkes presteforening
Det norske Diakonforbund
Fagforbundet teologene
Fagforbundet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kateketforeningen
Kirkeansatte
Kriminalomsorgens yrkesforbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Norges Juristforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Virke Gravferd
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner

Ansgar Teologiske høgskole
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Forskningsstiftelsen FAFO
Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Kirkelig Utdanningssenter i Nord
Lovisenberg diakonale høgskole
Nansenskolen
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
SSB
VID vitenskapelige høgskole
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Nord universitet

Frivillige organisasjoner

Norsk forening for gravplasskultur
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
Åpen kirkegruppe
Frivillighet Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner