• Ønsker å ta stilling til høringen: Ja

Avgitte svar

 • Lovens formål og medlemskapsspørsmål

  • 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 6818 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn"

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

   jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Borna vert medlem i kyrkjelyden og kyrkja ved dåpen. Me ynskjer framleis å registrere desse. At medlemstal i høve statistikk og statlege løyvingar er knytt til medlemmar som er fylte 15 år er greit.

 • Registrering og tilskudd

  • 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

   jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

   jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
   forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke

   jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Det bør også vurderast om tilskot til større/tyngre vedlikehaldsoppgåver på kyrkjene skal haldast utanfor tildelingskriteriane, ikkje berre investeringsmidlar - som ikkje kan nyttast til vedlikehald over driftsbudsjett. Alder og verdi av desse kulturbygga står i ei særstilling.

  • 13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Tilskot til gravplassforvalting utført på vegner av det offentlege, og eventuelt andre slike oppgåver, må haldast utanfor reguleringsgrunnlaget.

  • 14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Sjå spsm 13

  • 15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet

   jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn med virksomheten

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Viktig å samle kompetansen for å oppnå mest mogleg likebehandling.

 • Den norske kirke

  • 18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven

   jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse

   jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Som prinsipp er ein samd i at Kirkemøtet skal fastsette organisering inndeling osb. Men lovforslaget legg ingen oppgåver eller ansvar til soknet sine organ som samsvarer med dagens §§ 9 og 14. All mynde til å fordele oppgåver vert lagt til Kyrkjemøtet. Vi meiner dette skaper ein ubalanse mellom soknet sitt sjølvstende og Kyrkjemøte som overordna organ for heile Den norske kyrkje.

  • 20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

   jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Høyringsnotatet omtalar kyrkjene både ut frå eigarskap, forvaltning og økonomi, og fastheld at soknet «eig» kyrkja. Vi meiner dette underbyggjer sammenhengen mellom lokal styring og eigarskap og det naudsynlege i eit fellesråd som lokalt felles forvaltningsorgan. Lovforslaget overlet imidlertid til Kyrkjemøtet å bestemme alle forhold knytt til forvaltning av bygget. Etter vår oppfatning svekkjer dette grunnlaget for eit lokalt eigarskap, og kan leggja til rette for ei meir sentralisert kyrkjebyggforvaltning.

  • 21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

   jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Som gravplassforvaltar og offentleg organ må forvaltingslova, offentleglova og arkivlova gjelde uavkorta for kyrkja.

  • 22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

   jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

   jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Fellesråd må også vidareførast som organ for sokna, etter grundig vurdering av høveleg geografisk område, basert på lokalkunnskap. Ordninga med at soknet har to organ har brei støtte både blant sokneråda og i Kyrkjemøtet. Etableringa av kyrkjeleg fellesråd med tydeleg juridisk handleevne har vore avgjerande for å sikra ein profesjonell forvaltning av kyrkja sitt personell, økonomiske ressursar og eigedom. Ein tydeleg lovheimel for at sokna kan ha eit felles styringsorgan på kommunenivå gjev tryggleik for at sokna sine organ i fellesskap kan påta seg eit heilskapleg arbeidsgjevaransvar og eit offentleg forvaltningsansvar for kyrkjebygg og gravplassar.

  • 24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke?

   jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
    • Nullstill
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Ordninga med kommunal finansiering av det lokalkyrkjelege arbeid bør vidareførast fordi denne ordninga bidreg til å sikre den historiske nærleiken mellom kyrkje og lokalsamfunn og ein lokalt forankra kyrkjeorganisasjon.

 • Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

  • 25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13.

   jf. kap. 19
   forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Administrasjon av gravplassane må liggje til eit kyrkjeleg organ slik som dagens fellsråd. Drift av gravplass er meir enn registreringar, mekanisk arbeid og gartnararbeid. På bygdene er kyrkjene omkransa av gravplassen, dei er soknet sin eigedom, og den lokale forankringa er sterk. Kyrkja sit og med ansvar og kompetanse når det gjeld å møte pårørande i sorg, og kurser og rettleier dei tilsette som er i møte med menneske på kyrkjegarden, uansett tru og livssyn. Og dei pårørande, som i stort fleirtal vel kyrkjeleg gravferd, har færre instansar og kontor å kontakte før gravferda, når kyrkja har ansvaret.

  • 27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Kommunalt ansvar bør ikkje utan vidare vere eit alternativ, i alle fall ikkje utan at gravplassen er frittliggjande i høve til kyrkja. jamfør kommentar til spørsmål 26

  • 28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

Kommentarer

Folkekyrkja må forankrast i soknet, folkekyrkja er lokal og nær. Den norske kyrkja må framleis vera ei lokal aktiv og levande folkekyrkje. Vi er difor glade for at lovforslaget bekreftar ein støttande trus- og religionspolitikk med eit offentlig ansvar for å videreføra Den norske kyrkje som ei landsdekkjande folkekyrkje med grunnlag i Grunnlova sin § 16. Vi støttar ynskjet om å redusera den statlege styringa av Den norske kyrkje. Vi er opptekne av at utvikling må skje på ein måte som bidreg til å halda fast på kyrkja si lokale tilknytning til det lokalsamfunnet som kyrkja er ein del av. Vi støttar framleis lokal kyrkjeleg gravplassforvaltning. Dagens kyrkjeordning har soknet sitt sjølvstende som basis og det lokale nivået som sitt styringsmessige tyngdepunkt. Det nye lovforslaget har eitt av sine utspring i at kyrkjemøtet ynskte ei ny kort rammelov for kyrkja, som viser at skiljet mellom stat og kyrkje er reelt. Dette utgangspunktet er me samde i. Det må likevel vera lov å peika på fylgjande: 1. Lovforslaget legg ingen oppgåver eller ansvar til soknet sine organ som samsvarer med dagens §§ 9 og 14. All mynde til å fordele oppgåver vert lagt til Kyrkjemøtet. Vi meiner dette skaper ein ubalanse mellom soknet sitt sjølvstende og Kyrkjemøte som overordna organ for heile Den norske kyrkje. 2. Ordninga med kommunal finansiering av det lokalkyrkjelege arbeid bør vidareførast fordi denne ordninga bidreg til å sikre den historiske nærleiken mellom kyrkje og lokalsamfunn og ein lokalt forankra kyrkjeorganisasjon. 3. Ordninga med at soknet har to organ har brei støtte både blant sokneråda og i Kyrkjemøtet. Etableringa av kyrkjeleg fellesråd med tydeleg juridisk handleevne har vore avgjerande for å sikra ein profesjonell forvaltning av kyrkja sitt personell, økonomiske ressursar og eigedom. Ein tydeleg lovheimel for at sokna kan ha eit felles styringsorgan på kommunenivå gjev tryggleik for at sokna sine organ i fellesskap kan påta seg eit heilskapleg arbeidsgjevaransvar og eit offentleg forvaltningsansvar for kyrkjebygg og gravplassar. 4. Lovforslaget sin begrensa omtale av staten og kommunane sitt finansielle ansvar for Den norske kyrkje kan i røynda leggja grunnlaget for redusert offentleg innsats, og dermed ei nedbygging av dagens kyrkjelege tilbod. Vi synest dette er uheldig. Staten bør bekrefta sitt ansvar for trusopplæring på linje med prestetenesta, og kommunane sitt ansvar må utformast meir i tråd med dei formål som vi finn i dagens § 15 i kyrkjelova. 5. Høyringsnotatet omtalar kyrkjene både ut frå eigarskap, forvaltning og økonomi, og fastheld at soknet «eig» kyrkja. Vi meiner dette underbyggjer sammenhengen mellom lokal styring og eigarskap og det naudsynlege i eit fellesråd som lokalt felles forvaltningsorgan. Lovforslaget overlet imidlertid til Kyrkjemøtet å bestemma alle forhold knytt til forvaltning av bygget. Etter vår oppfatning svekkjer dette grunnlaget for eit lokalt eigarskap, og kan leggja til rette for ei meir sentralisert kyrkjebyggforvaltning. 6. Vi meiner også at staten må ta eit tydeleg ansvar for å bidra til sikring og vedlikehald av kyrkjebygg med store kulturminneverdiar 7. Ein særleg mangel ved høyringsnotatet er at det ikkje belyser dei arbeidsrettslige konsekvensar for kyrkja sine omlag 5000 tilsette som i dag har kyrkjeleg fellesråd i fleirsoknskommunar som arbeidsgjevar dersom kyrkjeleg fellesråd sin rettslige status vert endra. Med bakgrunn i dette meiner vi at ei forenkling av dagens kyrkjelovgjeving må sikra at fleire av hovudtrekka ved dagens lokalkyrkjelege organisering vert ført vidare. Etter vår vurdering endrar lovforslaget vesentlege trekk ved Den norske kyrkje på ein måte som svekkar soknet som kyrkja sin grunnleggjande eining. Vi meiner også at så vesentlege endringar i kyrkja sin organisasjon ikke kan vedtakast utan etter betre konsekvensvurderingar og brei involvering frå soknet sine organ.