• Ønsker å ta stilling til høringen: Ja

Avgitte svar

 • Lovens formål og medlemskapsspørsmål

  • 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 6818 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi er enige med lovens formål om en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk

  • 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn"

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

   jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

 • Registrering og tilskudd

  • 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

   jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

   jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
   forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke

   jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet

   jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn med virksomheten

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

 • Den norske kirke

  • 18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven

   jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse

   jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

   jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Kyrkja som signalbygg, kulturminne eller offentleg stadskapande arkitekturmonument i kulturlandskapet er truga der det er planar om bygging i omgjevnadene til kyrkja. Vår eiga kyrkje ligg i byen, men den ligg nokså fritt og er med på å gjera Søreide til ein "stad" som er noko meir enn dei andre handelsstadane i bydelen. Vi er uroa over at "60-meters-regelen" forsvinn med kyrkjelova og rundskriv T3-2000 forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. Etter kyrkjelova er det no departementet som skal gje høve til bygging nærare kyrkjene enn 60m, men denne retten er delegert til biskopane. Søreide soknerådmeiner at det er naturleg at departementet no ønskjer å seie frå seg denne rolla, men funksjonen som "vaktar" av kyrkjene og kyrkjene sine omgjevnader, må ikkje forsvinna. Den bør overlatast til Den norske Kyrkja ved kyrkjemøtet (som gjerne kan delegera denne til biskopane). Ved å ta bort godkjenningsretten ved bygging nærare kyrkja enn 60 meter, vil ein eksisterande "vetorett" blir erstatta av kommunal sakshandsaming som vi av erfaring veit kan vera pressa av mange sterke interesser, ofte av økonomisk art. I dag har bispedømeråda rolle som statleg høyringsorgan med motsegnsrett (innsigelsesrett) i kommunale plansaker. Høyringsnotatet nemner ikkje kva ein tenkjer seg om denne rolla i framtida. Soknerådet har i mange år kjempa for å få ein gravlund ved kyrkja, og med denne retten er det lettare å sikra at kyrkja har eit avgjerande ord med i laget når område rundt kyrkja blir berørt av arealplanar og reguleringsplanar. Riksantikvaren og fylkeskommunane har også motsegnsrett, men medan dei konsentrerer seg mest om freda og listeførte kyrkjer, er biskopen og bispedømerådet opptekne av omgjevnadene til alle kyrkjer, og for bispedømerådet sin del er også omsynet til alle gravplassar i tanken når ein uttaler seg om kommunale planar. Tilhøvet mellom kyrkjelova og kulturminnelova er i dag regulert i rundskriv T3-2000. Dette rundskrivet må truleg erstattast som ein konsekvens av at kyrkjelova går ut. Det er vesentleg at alle kyrkjer får eit rettsvern som i dag, og at ein ikkje reknar med at kulturminnelova skal kunne verna alle kyrkjene.

  • 21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

   jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

   jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

   jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke?

   jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
    • Nullstill
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    1. Anledning til at kyrkja på eiga hand sjølv kan velje måtar å organisera seg på. Større makt til kyrkja sjølv. 2. Opnar for ulike løysingar ulike stader i landet. Lokal tilpassing til skiftande tilhøve. 3. Fri frå framtidige endringar i kommunestruktur og kommuneøkonomi 4. Stor reduksjon i byråkratiske stillingar. Berre i Bjørgvin er det 59 kyrkjeverjer som gjer same arbeidet parallelt. Med moderne teknologi kan mykje av dette samordnast og frigjere midlar til kyrkjelydsbyggande arbeid. 5. Større faglege miljø innanfor ulike sektorar. Kyrkjebygg, diakoni, undervisning etc. 6. Kyrkjebygg. Store utfordringar med å ta vare på kyrkjebygg. kan laga ein heilskapeleg plan og sikre ei samla finansiering frå staten til å ta vare på kulturminne på ein annan måte enn når kvar kommune skal gjere det sjølv. 7. Argumentet for nærleik mellom kyrkje og kommune føreset at kommunegrensene blir uendra. Ved kommunesamanslåingar i distrikta vil ikkje dette lenger vere tilfelle. 8. I dag er det stor ulikskap i kommuneøkonomien og med det løyvingar til kyrkja. Ved ei samla finansiering vil ein kunne skape større likskap i vilkåra for ulike kyrkjelydar. Det ligg eit element av solidaritet i dette. 9. Organisere kyrkja ut frå det som er tenleg for kyrkjelydane, ikkje ut frå det som er tenleg for kommuneadministrasjonene. 10. Det vil opne for at sokneråda organiserer felles løysing av felles problem. Men då er utgangspunktet for samarbeidet delegasjon frå det einskilde sokneråd. Fellesorgan må då svare tilbake til soknerådet for det arbeidet ein gjer. Dette vil styrkje sokneråda si makt i kyrkja. 11. Ein kan endeleg avvikle kortslutninga i dagens kyrkjelov der fellesrådet godkjenner sitt eige arbeid og ikkje står til ansvar ovanfor nokon i dei avgjerdene dei tek. 12. Dersom alle tilsette har Den norske kyrkja som arbeidsgjevar, vil dette gje større tryggleik for jobben, meir likearta arbeidsvilkår, felles kompetansegrupper kan ha felles fagleg utvikling og arbeidsgjevar sin kompetanse blir større til å løyse ulike utfordringar for arbeidsmiljø og arbeidstakar. 13. Gjev rom for å delegere fleire arbeidsoppgåver til sokneråd i større kyrkjelydar. 14. Dersom ein i framtida skulle få kyrkjeskatt vil ein også ha felles system for innkrevjing og fordeling av midlar. Det gjev ei meir robust ordning.

 • Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

  • 25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13.

   jf. kap. 19
   forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Soknerådet var delt i denne saka.

  • 27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Gjeld dersom pkt. 26 blir vedteke.

  • 28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar