• Ønsker å ta stilling til høringen: Ja

Avgitte svar

 • Lovens formål og medlemskapsspørsmål

  • 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 6818 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn"

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

   jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . . I den form lovforslaget nå foreligger, mener vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad at både Departementet og Stålset-utvalget gjør en alvorlig undervurdering og feilvurdering av det særs viktige samfunnsoppbyggende og forebyggende arbeidet menighetene i dag driver med. Barn UNDER 15 år (og over) er vitterlig morgendagens samfunnsborgere som skal videreføre viktige verdimessige bærebjelker i ethvert samfunn. Således er aldersbegrensningen i beregningen av antall medlemmer et stort paradoks! At man i tillegg setter en minstegrense på 500 medlemmer og "en svært begrenset adgang til å gi unntak" vil dette paradokset bli ytterligere forsterket! . . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

 • Registrering og tilskudd

  • 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

   jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

   jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
   forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke

   jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    En regulering i de andre tros- og livssynssamfunn basert på tilskudd Til Den norske kirke er en svært ufornuftig, uklar og uforutsigbar mal for tildeling av tilskudd. . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet

   jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn med virksomheten

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

 • Den norske kirke

  • 18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven

   jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse

   jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

   jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Viktig at staten ser sitt ansvar for de kulturelle verdiene kirkebyggene har for vår nasjon.

  • 21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

   jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Her setter man Den norske kirke i en særstilling i forhold til de andre tros- og livssynssamfunn. Dette bryter etter vår mening klart med likhetsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . Videre så er det vanskelig å forstå omfanget av punkt 21. Det er ganske uklart også etter å ha gjennomgått høringsteksten.

  • 22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

   jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

   jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . Viser til utdypende merknader under "Eventuell kommentar" til slutt i høringssvaret.

  • 24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke?

   jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
    • Nullstill
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

 • Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

  • 25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13.

   jf. kap. 19
   forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Kristent Fellesskap Kvinnherad er enig i Departementets vurdering gitt under punkt 19.3.4 - "Stedlig avgrenset vigselsrett" . "Dagens ordning med forstanders tjenestedistrikt som stedlig avgrensning av vigselsretten, er både tungvint og uklar. I tillegg innebærer den en forskjellsbehandling av trossamfunn og livssynssamfunn. Departementet mener at både likebehandlings- og forenklingshensyn tilsier at den som blir godkjent som vigsler i tros- eller livssynssamfunn utenom Den norske kirke, etter loven bør kunne foreta vigsel i hele landet. Det enkelte tros- eller livssynssamfunn vil imidlertid kunne avgrense den enkelte vigslers stedlige kompetanse."

  • 26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

Kommentarer

Vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad mener at Departementet gjør en alvorlig feilvurdering og undervurdering av de konsekvenser som følger av det lovforslag som foreligger i § 3 "Registrering av tros- og livssynssamfunn". Videre mener vi at en konsekvens av en grense på 500 medlemmer og alderskravet på 15 år for å få registrert et trossamfunn, medfører et klart og paradoksalt brudd i henhold til lovens formål om å undersøtte tros- og livssynssamfunnene og likehtsprinsippet som er lagt til grunn i grunnlovens §16, siste setning. . At lovforslaget legger til rette for at "antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap" er positivt. Det vekker allikevel en sterk bekymring når man i pkt. 7.5.3 ("Departementets vurderinger") legger følgende vurdering til grunn: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige." . . . Kristent menighetsarbeid har, i tillegg til den rent åndelige dimensjonen, en særdeles viktig og sentral betydning i det enkelte individs utvikling og rolle i samfunnet - og samfunnet som helhet. I menighetene legges det enorme ressurser i å bidra til en utvikling av viktige verdier som empati, omsorg og nestekjærlighet, samt hjelpe nedbrutte mennesker tilbake til et verdig liv og samfunnsengasjement osv. . . All forskning viser at forebyggende arbeid MÅ starte så tidlig som mulig i barneårene - hvilket menighetene har hatt som en av de svært viktige "rettesnorene" i sin virksomhet over utallige generasjoner. Den offentlige økonomiske støtten har i så måte vært en særdeles viktig bidragsyter for mange små menigheter i små lokalsamfunn. . . I høringsdokumentet pkt. 7.5.3 "Departementets vurderinger" sies det følgende: "Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige. Forslaget vil gi administrative lettelser ved at det blir færre samfunn å forholde seg til, kontrollere og følge opp." . . I den form lovforslaget nå foreligger, mener vi i Kristent Fellesskap Kvinnherad at både Departementet og Stålset-utvalget gjør en alvorlig undervurdering og feilvurdering av det særs viktige samfunnsoppbyggende og forebyggende arbeidet menighetene i dag driver med. Barn UNDER 15 år (og over) er vitterlig morgendagens samfunnsborgere som skal videreføre viktige verdimessige bærebjelker i ethvert samfunn. Således er aldersbegrensningen i beregningen av antall medlemmer et stort paradoks! At man i tillegg setter en minstegrense på 500 medlemmer og "en svært begrenset adgang til å gi unntak" vil dette paradokset bli ytterligere forsterket! . . Vi har forståelse for at man blir "blendet" av et ønske om "betydelige fordeler for det offentlige" og "administrative lettelser". Men vi er overbevist at de begrensinger man legger til grunn i lovforslaget på kort og lang sikt vil slå negativt ut på svært mange viktige samfunnsarenaer i tiden fremover - og ikke minst for de mange små menigheter og deres viktige betydning i lokalsamfunnet. . . Grunnloven § 16 har følgende ordlyd: "Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje." Vi ser at det i høringsbrevet er gjort en grundig og viktig vurdering på mange områder. I lys av våre ovenforstående argumentasjoner og Grunnloven § 16, siste linje, mener vi allikevel at det foreligger en feilvurdering og diskriminering hva likehtsprinsippet angår.