• Ønsker å ta stilling til høringen: Ja

Avgitte svar

 • Lovens formål og medlemskapsspørsmål

  • 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 6818 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Selv om kirkemøtet har bedt om det ved flere anledninger, er det viktigere hva det står i de enkelte lovparagrafene enn at kirken har en egen lov.

  • 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn"

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Den er selvmotsigende mot definisjoner ellers i loven

  • 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

   jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Forslaget berører "tilhørighet" for barn i DNK, og hemmer DNK til å ivareta opplæring av barn etter at skolen ikke lenger har dette som formål. DNK må få tilgang slik at man kan invitere til f.eks. trosopplæringstiltak.

 • Registrering og tilskudd

  • 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

   jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

   jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
   forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke

   jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi ønsker fortsatt todelt finansiering. Nærheten mellom folket - kommune - og kirke er avgjørende viktig for DNK som folkekirke

  • 10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Det må finnes en mekanisme som regulerer dette på en annen måte

  • 12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet

   jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn med virksomheten

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

 • Den norske kirke

  • 18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven

   jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi er imidlertid uenige i formålsparagrafens ordlyd der forslaget kun ivaretar kirken som demokratisk og landsdekkende. Ordlyden bør utvides til: "Formålet med loven er å legge til rette for et aktivt engasjement og stadig fornyelse for at DNK forblir en demokratisk og landsdekkende folkekirke." Loven bør også si noe om hva som er soknets oppgaver.

  • 19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse

   jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Kapp menighetsråd er enig i at kirkemøtet skal ha overordnet ansvar for kirkens lære, slik det fremgår av forslagets første ledd. Forslaget går imidlertid langt i å gjøre det ene rettsubjektet overordnet det andre. Soknet må selv ha ordningskompetanse og fylles med oppgaver og ansvar. Soknet er kirkens sentrum der de viktigste oppgaver i trossamfunnet utføres. Andre organer må forsatt være støttefunksjoner for soknet.

  • 20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

   jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi er enige i at kirkebygget skal være soknets eiendom. Så lenge det er slik, bør ikke loven gi åpning for at et annet rettsubjekt skal overlates forvaltningsansvaret. At kirkemøtet kan gis kompetanse til å gi noen overordnede regler er vi imidlertid åpne for. Lovforslaget får for langt i å tømme soknet som rettsubjekt for oppgaver og ansvar. Tilknytningen mellom det lokale, den stedlige tilknytningen mellom folk og kirkebygg undergraves ved forslaget. Det er uønsket!

  • 21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

   jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Det bør fastsettes i lov at et offentlig organ som Den norske kirke må følge forvaltningslov, offentlighetslov og annet relevant regelverk.

  • 22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

   jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

   jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Vi er for at begge rettssubjektene videreføres. Men vi er kritiske til at det rettssubjektet Den norske kirke får en overordnet stilling i forhold til rettssubjektet soknet. Vi mener også at fellesrådet bør lovfestes som det andre organet som kan opptre på vegne av soknet.

  • 24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke?

   jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
    • Nullstill
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Hvis finansiering av kirken skal skje ved at staten gir tilskudd til kirken gjennom Kirkemøtet, vil det medføre en sentralstyrt og kostnadseffektiv modell. Men tilknytningen mellom kommune og kirke har vært med på å underbygge Den norske kirke som en landsdekkende kirke med lokal tilhørighet og identitet. Å oppheve denne lovregulerte, historiske tilknytningen mellom kirken og lokalsamfunnet kan svekke kirkens identitet og kjennetegn som folkekirke. Gjennom den kommunale finansiering av soknets oppgaver vil det være nær sammenheng mellom finansieringskilden, soknets ressurser, soknets organer og soknets medlemmer.

 • Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

  • 25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13.

   jf. kap. 19
   forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Det er positivt at gravferdsmyndigheten skal ligge hos kirken. Men det sies ikke noe nærmere om hvem som skal ha det lokale ansvaret for dette, men at kirkemøtet skal bestemme hvem som skal være gravplassmyndighet i kirken. Vi synes dette virker uklart. Vi mener fellesrådet fortsatt må ha oppgaven som lokal gravferdsmyndighet og at dette må komme til uttrykk i loven.

  • 27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Hvis ansvaret for gravplassene skal overføres til kommunen, må både den kirkelige gravferdsmyndigheten og kommunen være enige om det på forhånd.

  • 28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

Kommentarer

Kapp menighetsråd har i møte den 05.12.17 samlet seg om følgende svar på høringsnotatet fra Kulturdepartementet om «Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn»: Kapp menighetsråd registrerer at høringsdokumentet i svært liten grad drøfter spørsmålet om «hva slags kirke ønsker vi å ha?», eller hva man mener med begrepet «folkekirke» som man bruker både i Grunnloven og i høringsnotatet. Kapp menighetsråd har i likhet med hva Kirkemøtet gjentatte ganger har uttrykt, sett soknet som kirkens sentrum. Det er i soknet de viktigste oppgaver i trossamfunnet DNK utføres: ordets forkynnelse, sakramentene forvaltes, diakonien utføres, undervisningen av de døpte foregår og det er her menighetens kristne liv vekkes og næres. Dagens kirkelov har et slikt fokus. Vi finner ikke den samme forståelsen av kirke i forslaget. Det synes vi er en mangel. Vi registrerer at: «Departementet har ikke et mål om å forrykke den gjeldende balansen mellom ulike elementer i kirkeordningen.» (s.72). Slik vi leser forslaget til ny lov, er det nettopp det som blir resultatet. Det opplever vi som uakseptabelt. Det kan se ut til at det fremlagte lovforslag kommer i skade for å gjøre det motsatte av det de hevder å ha som intensjon. Slik forslaget foreligger med §§ 9 om soknet og 10 om Kirkemøtet konstaterer vi at man på den ene side tømmer soknet for lovpålagte oppgaver, og samtidig gir Kirkemøtet (KM) all makt over soknet som fortsatt skal være eget rettssubjekt. Dette er et kraftig inngrep av soknet og endrer maktforholdet radikalt, for ikke å si: snur hele den lutherske kirketenkning på hode. Sentralstyret settes i høysete, og det kirkehistoriske sentrum med kjernefunksjoner blir umyndiggjort og må leve på nåde av en sentralstyrt kirke. Vi har forstått at forslagets hensikt er å legge til rette for en kostnadseffektiv organisering av DNK, og gi «kirken selv makt i eget hus». Vi vil ikke avvise at det kan være behov for en slik tilrettelegging. Vi finner det imidlertid uakseptabelt at dette skal skje ved at man definerer det ene rettssubjektet KM til å være «kirken selv». «Kirken selv» er historisk og i nåtid den lokale kirke. Denne grunnholdningen synes vi er utelatt så vel i utredningen som i lovforslaget. Vi er overrasket over at dette er utelatt da flere utredninger de senere tiår har pekt på dette og hatt det som utgangspunkt for ulike forslag. Slik blir departementets forslag denne gangen overraskende på mange områder. Kapp menighetsråd har merket seg departementets argument om at staten ikke ønsker å regulere kirkens virksomhet og organisering. Vi opplever ikke at dette ønske oppfylles med lovforslaget. Tvert om. Lovforslaget har mange elementer der de foreslåtte lover griper dypt inn i en fremtidig kirkeordning. I motsetning til hva som var tilfelle i Sverige ved tilsvarende overgang, der kirken hadde organisert seg og ferdigstilt en kirkeordning og avklart forholdet mellom de ulike nivåer, har man ingen slike avklaring i Norge. Det beklager vi! At den etterlengtede avklaring på mange indrekirkelige spørsmål i kirkeordning nå «finner sin løsning» ved at staten eventuelt kommer med inngrep, er ikke ønsket. Forholdet mellom rettssubjektene, beskrivelsene av prestetjenesten, myndighet lagt til KM, usynliggjøring av soknets oppgaver m.m. er klare eksempler på at balansen forrykkes og at staten i stor utstrekning legger seg opp i kirkens organisering. Høringsinstansen ser det på den annen side som naturlig at man opprettholder KM som overordnet i lærespørsmål (§10 første ledd). Kapp Menighetsråd ber om at denne ubalansen blir rettet opp til å forbli et balansert og likeverdig forhold mellom de to rettssubjektene, slik at man også bevarer og lar DNK forbli en lokalt forankret og en nasjonal folkekirke. Finansiering Som høringsinstans går vi klart inn for fortsatt todelt finansiering av DNK. Vi deler departementets synspunkt på at tilknytningen til det lokale – herunder kommunal finansiering – er et svært viktig moment i synet på DNK. Det lokale, stedlige engasjement, med tilhørende ansvarsfølelse, dugnadsånd, og opplevelse av «dette er min kirke og min menighet», vil endres dramatisk hvis lokalsamfunnet og kommunen ikke fortsatt ser seg som «eier» av lokalkirken. Vi registrerer også at man i forslaget har endret språkbruk fra nåværende kirkelov §15 «utreder kostnader» til at det offentlige skal «yte tilskudd». Vi er kjent med innholdet i forskjellen, og opplever at forslaget ikke ivaretar Grunnlovens §16 og dens intensjon om å ta ansvar for religionsvesenet i Norge. Vi ser forslagets endring som uheldig. Vi ber om at det mer forpliktende uttrykk i dagens kirkelov §15 opprettholdes, og da særlig i forhold til kommunenes forpliktelser ved en fortsatt todelt finansiering. Vi har merket oss høringsnotatets argumentasjon om at man ved en fullstendig statlig finansiering gir kirken selv en mulighet for helhetlig ressursbruk. Igjen stusser vi over departementets oppfatning av kirkemøtet som kirken selv. Den foreslåtte og anbefalte konsernmodell, også på det økonomiske området, er etter vårt syn uønsket. Det fjerner det lokale engasjement, gjør DNK sentralstyrt og undergraver det lokale demokratiets innflytelse over egen virksomhet. Det er liten tvil om at fullstendig statlig finansiering gir soknene klar frihetsbegrensning i form av å komme i et enda sterkere ressursavhengighetsforhold til en sentralstyrt kirke. Det blir i tillegg enda sterkere økonomisk styringsmulighet for staten – staten får 100 % kontroll over den økonomiske utvikling av DNK. Det mener vi er beklagelig. Vi tillater oss også å påpeke at flere av departementets argumenter for en fullstendig statlig finansiering er lite underbygd. Når man f.eks. sier at denne finansieringsform forenkler målet om en arbeidsgiverlinje, avviser vi dette. Det er ikke antall kilder som er utfordringen, men at det i dag er to organ / nivåer som har rettslig selvstendighet som arbeidsgivere. Det samme resonnement gjelder også når man hevder at man bedre kan se samlet på ressursbruken i DNK. Når man hevder at det da er enklere å oppnå felles tariffavtaleverk, vil vi også imøtegå dette. Påstanden er grunnløs da forholdet er ivaretatt etter at kirkemøtet meldte det sentrale rettssubjekt inn i KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Vi har også merket oss at man gjennom de foreslåtte formuleringer har utelatt statlig forpliktelse av Stortingets vedtak om å finansiere trosopplæringen i DNK. Vi ber om at forslaget rettes opp på dette punkt. Soknets oppgaver må lovfestes Vi registrerer at soknet opprettholdes som rettssubjekt, men nå uten innhold og oppgaver. Kapp menighetsråd er skuffet over at soknets oppgaver og ansvar er uthulet. Vi ser at soknets status som handlende og organiserende er usynliggjort til fordel for et aktivt handlende kirkemøte. Kapp Menighetsråd registrerer at høringsnotatet foreslår å tømme soknet for oppgave og ansvar ved å forflytte deler av dagens kl § 9 og § 14 til paragrafen som omhandler finansiering. Vi oppfatter at dette gjøres fordi kirkemøtet skal ha fullmakt til å flytte oppgavene til annet organ, også til et organ for kirkemøtet. Vi finner forlaget uakseptabelt fordi: - Soknet tømmes for lovpålagte oppgaver - Soknet mister organisasjonskompetanse for egen virksomhet - Gir sentralkirken ubegrenset makt - Flere sentrale oppgaver for kirken er fjernet fra teksten. Dette er uheldig som signal for kirken, i forpliktelsen overfor dens medlemmer og gir det offentlige mindre forpliktelser. - Spesielt uheldig fordi det også gir kommunene, ved en fortsatt todelt finansiering dårligere grunnlag for sin vurdering av kirkens drift. Vi har registrert at departementet også ser at lovforslaget kan utfylle mer konkret etter kirkens eget ønske (s.48). Vi ber om at soknets oppgaver blir lovfestet, om lag på samme nivå som dagens §§ 9 og 14. Forholdet til ansatte Kapp menighetsråd er glad for lovforslagets presiseringer i § 12, første ledd og § 14 første ledd, der prestetjenesten beskrives og ivaretas. Dette er en grunnforutsetning for DNK som trossamfunn. Vi er imidlertid forundret over at høringsnotatet så gjennomført utelater omtale synspunkter om det store flertall av DNK’s ansatte i soknene! Det gir uttrykk for et kirkesyn og et syn på ansatte utenfor det sentrale rettssubjekt som vi synes burde være departementet fremmed. Det kan virke som om departementet sørger for sine tidligere ansatte, men glemmer resten av DNK sine ansatte. Man går fra å tenke sektor til å tenke etat. Mangelen oppfattes både av vårt råd, og ikke minst av våre ansatte som forstemmende. Vi er kjent med den forbilledlige, og langdryge prosess våre ansatte prester har blitt gjenstand for. Vi forventer en like respektfull prosess for våre øvrige ansatte. Hva skal skje med dem? Hvis kirkemøtet finner det tjenlig å legge seg opp i soknets organisering som selvstendig rettssubjekt og legge ned fellesråd, skal de da virksomhetsoverdras til det enkelte sokn? Eller til et annet rettssubjekt? Hvis det siste blir tilfelle, hva skjer da med pensjonsforpliktelser? Og hvordan influerer en slik overgang på presteskapets pensjon som skal dekkes av samme pott? Som høringsinstans vil vi melde stor uro på våre ansatte og på våre egne vegne. Lovforslag som berører denne problematikk ber vi må gjennomgå skikkelig utredning før de ser dagens lys. Kirkebygg Vi har merket oss forslaget om kirkebygg i §13, og er glad for at man (selvfølgelig) opprettholder soknet som eier av kirkebyggene. Vi har også merket oss at man foreslår forvaltningsansvaret overført til kirkemøtet. Disse kan legge ansvaret til et annet organ enn dagens ordning. Vi har også merket oss at dersom staten alene overtar finansieringen av DNK vil det økonomiske ansvar for kirkebyggene inngå i en rammebevilgning, altså ingen øremerking til kirkebyggene. Det oppfatter vi at betyr at staten kun tar selvstendig ansvar for de fredede kirkebygg som ivaretas av kulturminneloven. Vi oppfatter at forslaget innebærer en nedbygging av de rettslige ramme for forvaltningen av de kulturhistoriske verdier kirkene representerer, og at det ikke kommer nye ordninger, statlige tiltak eller tilskuddsmuligheter på feltet. Vi kan se at det kan være et behov for at kirkemøtet kan gis en noe mer overordnet kompetanse på området, f.eks. for å heve kompetanse på området. Men å gå så langt som forslaget legger opp til, er ikke ønskelig. Vi tillater oss også å stille spørsmål ved argumentasjonen ved at statlig finansiering på området er svaret på dagens utfordringer. Vi viser bl.a. til Riksantikvarens undersøkelser (2009/10), der det ikke fremkommer grunnlag for å si at forvaltning av kirkebygg blir bedre ivaretatt ved at ansvaret legges et annet sted enn i soknet/kommunen. Høringsnotatet peker på mange positive argumenter for sammenhengen mellom det lokale ansvar og forvaltningen. Vi slutter oss til disse. Vi vil peke på at forholdet mellom kirkebygg og folket – også de som ikke er medlemmer av DNK - er sterkt i Norge. At man har løsnet noe på båndene juridisk og organisatorisk mellom staten og DNK kan det være mange gode grunner til. Vi finner det imidlertid beklagelig at man nå forsøker å klippe over de sterke bånd det er mellom kirkebygg og folk, mellom kirkebygg og lokalsamfunn. Vi vil hevde at disse er så sterke at de ikke bør klippes over. Som høringsinstans vil vi oppfordre til at: - Soknet som eier av kirkebygg fortsatt skal ha forvaltningsansvar, men kirkemøtet kan gis grunnlag for å gi noen overordnede regler. - Loven må gi forutsigbare rammer for forvaltningen av alle kirkebygg. - Kirkemøtet må gis kompetanse for å fastsette et organ for forvaltningen også ut over kommune (f.eks. prosti). - Lovforslaget må gå lengre i beskrivelse av en langsiktig ordning og et økonomisk fundament for forvaltningen av kirkebyggene som felles kulturhistorisk verdi i det norske samfunn.