• Ønsker å ta stilling til høringen: Ja

Avgitte svar

 • Lovens formål og medlemskapsspørsmål

  • 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 6818 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn"

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

   jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

 • Registrering og tilskudd

  • 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

   jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

   jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
   forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke

   jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Støttes på bakgrunn av at DNK forvalter kulturminner på vegne av samfunnet.

  • 13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Fyllingsdalen menighetsråd vil også bemerke at Den norske kirke er gitt status i grunnloven som en landsdekkende folkekirke. For å kunne ivareta dette ansvaret er tilstrekkelig finansiering nødvendig.

  • 15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet

   jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn med virksomheten

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

 • Den norske kirke

  • 18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven

   jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse

   jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Lovforslaget sier i kap. 8 og § 9 at soknet og Den norske kirke fremdeles skal være selvstendige rettssubjekter. Fyllingsdalen menighetsråd mener det er bekymringsfullt at lovforslaget, på tross av dette, åpner for utstrakt overføring og sentralisering av makt fra den lokale kirken til det nasjonale leddet. Fra Kirkemøtets side har det gjennom flere vedtak blitt slått fast at soknet skal styrkes. Fyllingsdalen menighetsråd hadde forventet at lovforslaget ville bygge opp under dette. I stedet opplever vi at soknet blir svekket gjennom flere av paragrafene. Vi reagerer også på at kirkelig fellesråd, hvor brorparten av kirkelige ansatte i dag har sitt ansettelsesforhold, ikke lovfestes. Det er problematisk at dette store grepet ikke er drøftet og utredet i særlig grad. Når det gjelder finansiering mener Fyllingsdalen menighetsråd at det er svært viktig å beholde dagens ordning for finansiering, med et todelt ansvar mellom staten og kommunene. Vi mener dette er med og styrker lokalkirken og tror en videreføring av dagens finansiering vil være avgjørende for at kirken skal oppfylle sitt oppdrag om å være en landsdekkende folkekirke. Det blir svært utfordrende for Kirkemøtet å ta i vare behovene som finnes i et langstrakt land med et stort mangfold i det kirkelige landskapet. Kirken trenger den tette dialogen med lokale folkevalgte for å ta vare på bygg og kirkegårder som lokale kulturminner og landemerker. Videre viser dagens ordning at kommunene og kirken sammen kan finne frem til et godt samspill der innbyggernes behov på det enkelte sted blir vurdert og møtt på en god måte. Å være folkekirke forplikter, og kirkens mulighet til å berike og støtte opp om lokalsamfunnene kan best ivaretas med tett dialog mellom kirke og kommune. Fyllingsdalen menighetsråd vil videre peke på at kirkelig fellesråd er et viktig ledd for å sørge for profesjonell og kompetent styring av lokalkirken. Samtidig sikrer fellesrådene den nærheten som trengs for at oppdraget som folkekirke kan ivaretas. Vi mener derfor at staten bør lovfeste dette leddet sammen med lovfesting av et todelt finansieringsansvar.

  • 20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

   jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Lovforslaget sier i kap. 8 og § 9 at soknet og Den norske kirke fremdeles skal være selvstendige rettssubjekter. Fyllingsdalen menighetsråd mener det er bekymringsfullt at lovforslaget, på tross av dette, åpner for utstrakt overføring og sentralisering av makt fra den lokale kirken til det nasjonale leddet. Fra Kirkemøtets side har det gjennom flere vedtak blitt slått fast at soknet skal styrkes. Fyllingsdalen menighetsråd hadde forventet at lovforslaget ville bygge opp under dette. I stedet opplever vi at soknet blir svekket gjennom flere av paragrafene. Vi reagerer også på at kirkelig fellesråd, hvor brorparten av kirkelige ansatte i dag har sitt ansettelsesforhold, ikke lovfestes. Det er problematisk at dette store grepet ikke er drøftet og utredet i særlig grad. Når det gjelder finansiering mener Fyllingsdalen menighetsråd at det er svært viktig å beholde dagens ordning for finansiering, med et todelt ansvar mellom staten og kommunene. Vi mener dette er med og styrker lokalkirken og tror en videreføring av dagens finansiering vil være avgjørende for at kirken skal oppfylle sitt oppdrag om å være en landsdekkende folkekirke. Det blir svært utfordrende for Kirkemøtet å ta i vare behovene som finnes i et langstrakt land med et stort mangfold i det kirkelige landskapet. Kirken trenger den tette dialogen med lokale folkevalgte for å ta vare på bygg og kirkegårder som lokale kulturminner og landemerker. Videre viser dagens ordning at kommunene og kirken sammen kan finne frem til et godt samspill der innbyggernes behov på det enkelte sted blir vurdert og møtt på en god måte. Å være folkekirke forplikter, og kirkens mulighet til å berike og støtte opp om lokalsamfunnene kan best ivaretas med tett dialog mellom kirke og kommune. Fyllingsdalen menighetsråd vil videre peke på at kirkelig fellesråd er et viktig ledd for å sørge for profesjonell og kompetent styring av lokalkirken. Samtidig sikrer fellesrådene den nærheten som trengs for at oppdraget som folkekirke kan ivaretas. Vi mener derfor at staten bør lovfeste dette leddet sammen med lovfesting av et todelt finansieringsansvar.

  • 21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

   jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

   jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

   jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Lovforslaget sier i kap. 8 og § 9 at soknet og Den norske kirke fremdeles skal være selvstendige rettssubjekter. Fyllingsdalen menighetsråd mener det er bekymringsfullt at lovforslaget, på tross av dette, åpner for utstrakt overføring og sentralisering av makt fra den lokale kirken til det nasjonale leddet. Fra Kirkemøtets side har det gjennom flere vedtak blitt slått fast at soknet skal styrkes. Fyllingsdalen menighetsråd hadde forventet at lovforslaget ville bygge opp under dette. I stedet opplever vi at soknet blir svekket gjennom flere av paragrafene. Vi reagerer også på at kirkelig fellesråd, hvor brorparten av kirkelige ansatte i dag har sitt ansettelsesforhold, ikke lovfestes. Det er problematisk at dette store grepet ikke er drøftet og utredet i særlig grad. Når det gjelder finansiering mener Fyllingsdalen menighetsråd at det er svært viktig å beholde dagens ordning for finansiering, med et todelt ansvar mellom staten og kommunene. Vi mener dette er med og styrker lokalkirken og tror en videreføring av dagens finansiering vil være avgjørende for at kirken skal oppfylle sitt oppdrag om å være en landsdekkende folkekirke. Det blir svært utfordrende for Kirkemøtet å ta i vare behovene som finnes i et langstrakt land med et stort mangfold i det kirkelige landskapet. Kirken trenger den tette dialogen med lokale folkevalgte for å ta vare på bygg og kirkegårder som lokale kulturminner og landemerker. Videre viser dagens ordning at kommunene og kirken sammen kan finne frem til et godt samspill der innbyggernes behov på det enkelte sted blir vurdert og møtt på en god måte. Å være folkekirke forplikter, og kirkens mulighet til å berike og støtte opp om lokalsamfunnene kan best ivaretas med tett dialog mellom kirke og kommune. Fyllingsdalen menighetsråd vil videre peke på at kirkelig fellesråd er et viktig ledd for å sørge for profesjonell og kompetent styring av lokalkirken. Samtidig sikrer fellesrådene den nærheten som trengs for at oppdraget som folkekirke kan ivaretas. Vi mener derfor at staten bør lovfeste dette leddet sammen med lovfesting av et todelt finansieringsansvar.

  • 24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke?

   jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
    • Nullstill
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Lovforslaget sier i kap. 8 og § 9 at soknet og Den norske kirke fremdeles skal være selvstendige rettssubjekter. Fyllingsdalen menighetsråd mener det er bekymringsfullt at lovforslaget, på tross av dette, åpner for utstrakt overføring og sentralisering av makt fra den lokale kirken til det nasjonale leddet. Fra Kirkemøtets side har det gjennom flere vedtak blitt slått fast at soknet skal styrkes. Fyllingsdalen menighetsråd hadde forventet at lovforslaget ville bygge opp under dette. I stedet opplever vi at soknet blir svekket gjennom flere av paragrafene. Vi reagerer også på at kirkelig fellesråd, hvor brorparten av kirkelige ansatte i dag har sitt ansettelsesforhold, ikke lovfestes. Det er problematisk at dette store grepet ikke er drøftet og utredet i særlig grad. Når det gjelder finansiering mener Fyllingsdalen menighetsråd at det er svært viktig å beholde dagens ordning for finansiering, med et todelt ansvar mellom staten og kommunene. Vi mener dette er med og styrker lokalkirken og tror en videreføring av dagens finansiering vil være avgjørende for at kirken skal oppfylle sitt oppdrag om å være en landsdekkende folkekirke. Det blir svært utfordrende for Kirkemøtet å ta i vare behovene som finnes i et langstrakt land med et stort mangfold i det kirkelige landskapet. Kirken trenger den tette dialogen med lokale folkevalgte for å ta vare på bygg og kirkegårder som lokale kulturminner og landemerker. Videre viser dagens ordning at kommunene og kirken sammen kan finne frem til et godt samspill der innbyggernes behov på det enkelte sted blir vurdert og møtt på en god måte. Å være folkekirke forplikter, og kirkens mulighet til å berike og støtte opp om lokalsamfunnene kan best ivaretas med tett dialog mellom kirke og kommune. Fyllingsdalen menighetsråd vil videre peke på at kirkelig fellesråd er et viktig ledd for å sørge for profesjonell og kompetent styring av lokalkirken. Samtidig sikrer fellesrådene den nærheten som trengs for at oppdraget som folkekirke kan ivaretas. Vi mener derfor at staten bør lovfeste dette leddet sammen med lovfesting av et todelt finansieringsansvar.

 • Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

  • 25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13.

   jf. kap. 19
   forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar