• Ønsker å ta stilling til høringen: Ja

Avgitte svar

 • Lovens formål og medlemskapsspørsmål

  • 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 6818 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn"

   jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

   jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

 • Registrering og tilskudd

  • 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Bergen kommune er enig i at det er behov for økt oppfølging av de offentlige midler som stilles tros- og livssynssamfunn til disposisjon. Kravet om 500 medlemmer er imidlertid for høyt med utgangspunkt i at tros- og livsynsfeltet omfatter mange små samfunn. Bergen kommune er også uenig i at det skal settes en aldersgrense på 15 år for medlemskap da mange samfunn gjør et omfattende arbeid knyttet til barn og unge og disse utgjør en stor andel av medlemsmassene.

  • 6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

   jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

   jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

   jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
   forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke

   jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Båndene mellom kommunene og tros- og livssynsamfunnene svekkes dersom kommunene ikke lenger er tilskuddspart. Høringsnotatet er svakt ved at det ikke drøfter andre mulige endringer som ville styrket kommunenes roller. Bergen kommune foreslår fortsatt kommunalt tilskudd til alle tros- livssynssamfunn som i dag men med endringen om at tros- og livssynssamfunn kom inn i vanlig praksis ved vurdering av tilskudd der mål- og resultatstyring inngår. Videre mener Bergen kommune at eventuelt tilskudd fra det lokale politiske nivået må være betinget av lokal aktivitet. Dvs at finansiering fra kommuner forutsetter at samfunnet har aktivitet i kommunen det mottas støtte fra. Dette vil sikre et lavt nok antall tilskuddsparter til å følge disse opp, samtidig som det følger naturlig av det kommunale ansvaret og den lokale forankringen.

  • 10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Bergen kommune er enig i at det er behov for økt oppfølging av de offentlige midler som stilles tros- og livssynssamfunn til disposisjon. Kravet om 500 medlemmer er imidlertid for høyt med utgangspunkt i at tros- og livsynsfeltet omfatter mange små samfunn. Bergen kommune er også uenig i at det skal settes en aldersgrense på 15 år for medlemskap da mange samfunn gjør et omfattende arbeid knyttet til barn og unge og disse utgjør en stor andel av medlemsmassene.

  • 11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Bergen kommune støtter et klart og økt statlig ansvar for vedlikehold av eldre kirkebygg. Grensen ved år 1900 er en fin start, men Bergen kommune minner om at mange av byggene fra 1900-tallet er av høy verneverdi og krever kostbar restaurering.

  • 13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

   jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Båndene mellom kommunene og tros- og livssynsamfunnene svekkes dersom kommunene ikke lenger er tilskuddspart. Høringsnotatet er svakt ved at det ikke drøfter andre mulige endringer som ville styrket kommunenes roller. Bergen kommune foreslår fortsatt kommunalt tilskudd til alle tros- livssynssamfunn som i dag men med endringen om at tros- og livssynssamfunn kom inn i vanlig praksis ved vurdering av tilskudd der mål- og resultatstyring inngår. Videre mener Bergen kommune at eventuelt tilskudd fra det lokale politiske nivået må være betinget av lokal aktivitet. Dvs at finansiering fra kommuner forutsetter at samfunnet har aktivitet i kommunen det mottas støtte fra. Dette vil sikre et lavt nok antall tilskuddsparter til å følge disse opp, samtidig som det følger naturlig av det kommunale ansvaret og den lokale forankringen.

  • 15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet

   jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn med virksomheten

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

   jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

 • Den norske kirke

  • 18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven

   jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse

   jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Den Norske kirke som landsdekkende folkekirke må ha en organisering som også samsvarer med kommunenivået. Bergen kommune er meget fornøyd med ordningen med lokalt kirkelig fellesråd og mener at dette fortsatt bør være en del av Den Norske kirkens ordning.

  • 20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

   jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Hvis kommunene fortsatt skal bidra til finansiering av kirkebygg må også kommunen være med å beslutte antall og plassering av kirkebygg. Lokale forsamlingshus er en vesentlig del av kommunens samfunnsplanleggingsmandat.

  • 21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

   jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

   jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

   jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke?

   jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
    • Nullstill
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Høringsnotatet vektlegger i liten grad verdien av lokalt demokratisk engasjement i det som er en stor samfunnssektor. Notatet drøfter heller ikke alternativer som at det ble åpnet for at kommunalt tilskudd kunne knyttes til bestemte former for aktivitet slik at virksomheten til den Den Norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn kunne integreres i generell planlegging og produksjon av lokale kulturelle og sosiale goder. Bergen kommune er uenig i at staten overtar hele ansvaret for finansiering av Den Norske kirke. Bergen kommune mener at finansieringsmodellen i større grad må ta opp ulikheten i ansvar og produksjon mellom de ulike samfunn. Den Norske kirkens særlige kostnader knyttet til kravet om å være landsdekkende og til byrde med mange antikvariske bygg er tatt med. Men hverken deres eller andre samfunns sitt kulturelle eller sosialfaglige bidrag teller med i tilskuddsfordeling. Bergen kommune mener at det må være insentiver til at samfunnene skal videreutvikle sine rolle som viktige felles lokale institusjoner og møtesteder. Et likelydende krav til at forutsetningen for kommunalt tilskudd er aktivitet i kommunen vil synliggjøre Den Norsk kirken som landsdekkende, og gi en god begrunnelse for ulikhet i tilskudd

 • Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

  • 25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13.

   jf. kap. 19
   forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

    Bergen kommune støtter på prinsipielt grunnlag at kommunene kan overta gravferdsforvaltning. Bergen kommune ønsker at lovforslaget presiserer at kommunene kan overta eierskap til gravplasser kostnadsfritt. Eierskap til gravplasser bør følge gravplassforvaltningen.

  • 27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

  • 28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

   jf. kap. 22
   forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

   • Velg et alternativ
   • Hvor viktig er dette?
    • Nullstill
   • Eventuell kommentar

Kommentarer

Overordnede kommentarer fra Bergen kommune: Tros- og livssynssamfunn er viktige felleskap og demokratiske arena i lokalsamfunnene. Høringsnotatet behandler i liten grad tema som er viktig lokalt. Tema som den kulturelle produksjonen og integrerings, helse- og sosialarbeidet som mange trossamfunn driver. Heller ikke kirker og andre hus sin betydning som lokale forsamlingshus og arena behandles. Dette er roller som kommunene er mer opptatt av enn de aktiviteter som følger av departementets definisjon av tros- og livssynssamfunn. Denne mangelen innebærer at det ikke er utredet det som Bergen kommune mener er et vesentlig spørsmål. Høringsnotatet er svakt ved at det ikke drøfter endringer som ville styrket kommunenes roller som tilskuddsforvalter. Bergen kommune mener det er naturlig at eventuelt lokalt tilskudd er knyttet til lokal aktivitet. Dersom kommunalt tilskudd forutsetter jevn aktivitet i kommunen ville antall samfunn med støtte reduseres betydelig, og dermed ville kontrollmulighetene økes tilsvarende, samtidig som at poenget med lokal finansiering er knyttet til lokal forankring.