– En av våre sentrale arbeidsoppgaver er å tilby oversikt over best tilgjengelig kunnskap om oljevern. Utredningen skal både gi oss kunnskapsstatusen innen oljevern i dag og identifisere de viktigste kunnskapsbehovene, sier Gaute Wahl ved senteret.

DNV GL og SINTEF samarbeider om utredningen, som skal gi en oversikt over kunnskapsstatus og kunnskapsbehovene for fem utvalgte temaer, som er viktige for innsatsen mot akutt forurensning. De utvalgte temaene er:

  • mekanisk oppsamling
  • dispergering
  • in-situ brenning
  • strandrensing
  • fjernmåling
Under Forum for framtidas oljevern ble de fem temaene utredningen skal belyse presentert av Hans Petter Dahlslett fra DNV-GL.

Fra utredning til kunnskapsdeling

Utredningen skal etablere en faktabasert og pedagogisk presentasjon av metoder og teknologi. Den skal også gi en oversikt over gjennomførte og pågående forsknings- og utviklingsprogrammer nasjonalt og internasjonalt innen temaene som belyses. Dette blir en viktig del av Senter for oljevern og marint miljøs digitale kunnskapsplattform som er under utvikling. Utredningen skal også levere en fyldig og kvalitetssikret referanseliste med forskningspublikasjoner og rapporter som vil bli en del av kunnskapsplattformens søkbare database på området oljevern.

Status for foreslåtte tiltak fra Ly-utvalget

Utredningen skal også se på status for de tiltakene som ble anbefalt av det regjeringsoppnevnte Ly-utvalget (Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?) og Meld. St. 35 (2015-2016), og kartlegge hvilke kunnskapsbehov de operative aktørene, som Kystverket og NOFO, anser som viktigst i dag. Målet er å lage en kunnskapsmatrise som synliggjør på hvilke områder det er behov for økt satsing på forskning og utvikling, og slik legge et godt grunnlag for en koordinert forsknings- og utviklingsinnsats for norsk oljevern.

Tekst: Gaute Wahl/Lise Strömqvist

Foto: Kystverket og Lise Strömqvist