Om utvalget

Kvinnearbeidshelseutvalget ble oppnevnt av Regjeringen 8. mars 2024. Utvalget skal levere sin utredning 1. april 2025.

Bakgrunnen for oppnevnelsen var et forslag fra Kvinnehelseutvalget, som i NOU 2023: 5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse, anbefalte at det nedsettes et offentlig utvalg som skal se særskilt på kvinners arbeidshelse. Utvalget skal gjøre opp kunnskapsstatus og utrede kvinners vilkår for deltakelse i arbeidslivet, arbeidshelse og sykefravær.

Som oppfølging av Kvinnehelseutvalgets forslag ble det videre, i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV, besluttet å avsette midler til et offentlig utvalg som ser særlig på kvinners arbeidshelse. Regjeringen nedsetter på denne bakgrunn et offentlig utvalg som skal utarbeide et helhetlig kunnskapsgrunnlag om kvinners arbeidshelse. Kunnskap fra andre land innhentes i den grad det er hensiktsmessig. På grunnlag av kunnskapsgrunnlaget skal utvalget videre foreslå tiltak som kan bidra til bedre arbeidshelse og redusert fravær og frafall fra arbeidslivet for kvinner.