I offentlig sektor er det spesielt viktig at kunnskap er av høy kvalitet, da det skal videreformidles og brukes som grunnlag for politikk, forskning, forvaltning, nyheter, samt en rekke beslutninger og vedtak med til dels store samfunnsmessige konsekvenser.

Staten og det offentlige bruker hvert år enorme beløp på å kjøpe inn, produsere, lagre og tilgjengeliggjøre kunnskap. Det er i dag særdeles ulik praksis mellom virksomheter og departementer mht hvordan dette arbeidet utføres, og få felles rutiner og retningslinjer. Dette fører til lite effektiv produksjon og bruk av kunnskap. For å utvikle en best mulig løsning, som folk faktisk ønsker å ta i bruk, var det avgjørende at vi ble kjent med brukernes behov, og forstod deres hverdag og hvilke problemer de møtte på med dagens løsninger.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har derfor, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), påbegynt et arbeid med å vurdere hvordan standardisering, digitalisering, automatisering og tiltak som for eksempel robotisering, maskinlæring, og intelligent søk gjør det mulig å forenkle og effektivisere produksjon, innsamling og deling av kunnskap i offentlig sektor. Arbeidet vil komme til nytte for ansatte i det offentlige, men også for forskningsformål, media, frivillige organisasjoner, nærlingslivet og publikum.

Formålet med prosjekt, som har fått navnet KUDOS (Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor), er å utvikle og implementere et helhetlig digitalt økosystem for alle typer offentlige kunnskapsdokumenter, som setter brukernes behov i sentrum, og gir dem rask, enkel og intuitiv tilgang til all offentlig kunnskap.