For å nå dette målet må vi løse en rekke mindre problemer. Det er i dag en lang rekke problemer knyttet til alle ledd av den såkalte kunnskapsreisen: fra bestilling og produskjon til publisering, arkivering og tilgjengeliggjøring av kunnskap.

Gjennom en spørreundersøkelse og intervjuer med brukerne har vi opparbeidet oss en god forståelse av  hvor smertepunktene ligger langs kunnskapsreisen, og dermed hvilke problemer en endelig løsning må fokusere på å løse.

Disse smertepunktene inkluderer:

  • Ekstra- og dobbeltarbeid som følge av at eksisterende kunnskap ikke blir gjenfunnet
  • Det er for lite effektiv samskriving av dokumenter i offentlig sektor
  • Det er krevende å lage et godt dokument, og mangel på gode og felles verktøy, maler, retningslinjer og standarder
  • Det er mye manuelt arbeid i enkelte kvalitetssikringsprosesser, og mye skjer fortsatt på papir
  • Det er for dårlige metadata og det er vanskelig å lage gode metadata, som fører til at dokumenter ikke finnes igjen
  • Mye dokumenter gjemmer seg i arkivene – det er arkivert, men ingen finner de igjen internt
  • Mye kunnskap og dokumenter er umulig å finne selv om de eksisterer, f.eks i en saksliste på en kommunes nettside
  • Mye blir aldri publisert eller gjort offentlig tilgjengelig
  • Det lages for mye dokumenter og brukes for lite til læring