Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider en handlingsplan for kliniske studier. Arbeidet starter høsten 2019, og planen skal legges fram i 2020. Dette er en oppfølging av Meld St. 18 (2018-2019) – Helsenæringen og Granavoldenplattformen. Kliniske studier er det viktigste virkemidlet vi har for å kunne tilby pasienter nye og utprøvende behandling. Det er også måten vi har for å samle dokumentasjon for å kunne vurdere om vi skal innføre disse nye metodene bredt i helse- og omsorgstjenestene.

Det er derfor et mål for Regjeringen å øke antallet kliniske studier i Norge, og å øke antallet pasienter som får mulighet til å delta i slike studier. Kliniske studier er også viktig for næringslivet som utvikler ny diagnostikk og behandling.

Departementet ønsker å involvere et bredt spekter av aktører for å sikre at handlingsplanen treffer behovene pasienter, tjenesten og næringslivet har. Det er viktig at vi får et godt bilde av flaskehalsene og mulighetene slik de oppleves fra dem som gjennomfører studiene i tjenestene, i næringslivet og i støttefunksjonene rundt.

På denne siden tar vi imot skriftlige innspill. Vi har også bedt om at de fire helseregionane arrangerer regionvise møter med deltakelse fra sentrale personer i tjenesten og i samarbeidende organisasjoner.