Kapital i omstillingens tid – næringslivets tilgang til kapital

Utvalget leverte 1. mars sin rapport til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det norske kapitalmarkedet ser i hovedsak ut til å fungere godt, men utvalget ser likevel potensial for forbedringer på flere områder, sier utvalgsleder Aksel Mjøs.

Nærmere om utvalget

Tilgang til kapital er en forutsetning for nye investeringer, videreutvikling og omstilling av næringslivet og fremveksten av nye arbeidsplasser. Tilgang til kapital er viktig for norske bedrifter over hele landet, i ulike bransjer og i ulike faser. Utvalgets mandat var å undersøke om det norske kapitalmarkedet fungerer godt, slik at lønnsomme og forventet lønnsomme virksomheter og prosjekter i Norge har tilgang til finansiering. Utvalget skulle særlig vurdere om det er en effektiv kobling mellom gründere og bedrifter som søker finansiering og kapitaleiere som søker investeringsmuligheter, og eventuelt foreslå tiltak for å bidra til en mer effektiv kobling.

Utvalget ble ledet av førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges handelshøyskole, og besto i det øvrige av åtte medlemmer med bred kunnskap om økonomi og næringslivet.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen Solberg 31. mars 2017.